TDT205 Transporta sistēmu funkcionēšanas pamati

Kods TDT205
Nosaukums Transporta sistēmu funkcionēšanas pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Transports
Struktūrvienība Transporta sistēmu un loģistikas katedra
Mācībspēks Aleksandrs Urbahs, Margarita Urbaha, Viktors Feofanovs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Transporta funkcijas pasaules un Latvijas saimniecībā. Materiālo kravu plūsmu ģeogrāfija. Transporta sistēmas un to komponenšu īpatnības. Pasaules valstu transporta tīkli. Tehniski - ekonomiskās automobiļu, dzelzceļa, cauruļvadu, jūras un gaisa transporta sistēmu īpatnības. Transporta satiksmes ceļu caurlaides spējas. Kombinētās transporta sistēmas.Transporta koridori..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis: sniegt zināšanas studentiem par atšķirīgu transporta veidu darba organizāciju, un par transporta nozīmi sistēmā "ražošana - transports - patērēšana". Priekšmeta uzdevumi: formēt studentiem zināšanu par: - transportu sistēmu komponentiem; - kravu plūsmām un to raksturojumiem transportā; - transporta veidiem, to loģistikas raksturojumiem un ekspluatācijas īpatnībām; - dažādu transporta veidu satiksmes ceļu caurlaides spējām; - starptautisko preču kustības infrastruktūru, transporta ģeogrāfiju, - transporta tīkliem un koridoriem; - kombinētām transporta sistēmām.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
1. Veidot priekšstatu par transporta lomu valstu ekonomikā. - Eksāmens
2. Zināt pasaules un valsts vienotās transporta sistēmas un to sastāvdaļu struktūru. - Eksāmens
3. Pazīt dažādu transporta veidu loģistikas raksturojumus un to efektivitātes novērtēšanas kritērijus. - Eksāmens
4. Spēt aprēķināt caurlaides un caurlaides spēju dažādu transporta veidu satiksmes ceļiem. - Praktisko darbu aizstāvēšana
Priekšzināšanas loģistikas pamatkurss, ģeogrāfija, matemātika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RMCL0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents V.Feofanovs Lomonosova 1A k-1-VII 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]