BBR223 Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība

Kods BBR223
Nosaukums Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvražošanas katedra
Mācībspēks Vitālijs Lūsis, Mārtiņš Vilnītis, Baiba Gaujēna, Sanita Rubene, Videvuds-Ārijs Lapsa
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Būvdarbu tehnoloģijas pamatjēdzieni. Būvlaukuma sagatavošana.Transporta,zemes, urbšanas, spridzināšanas, pāļu, rievsienu iegremdēšanas,mūrnieku,betona,dzelzsbetona,montāžas un namdaru darbi.Izolācijas un jumtu seguma ierīkošana.Apdares darbi.Grīdu un iekārto griestu ierīkošana.Speciālā drošības tehnika..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iepazīstināt studentus ar būvdarbu tehnoloģijas pamatiem, mūsdienīgām būvdarbu tehnoloģijām, to normatīvo bāzi, darba aizsardzību un drošības tehniku. Parādīt tehnoloģiju attīstības virzienus pamatojoties un jaunākajiem būvzinātnes sasniegumiem. Dot prasmes iegūto zināšanu pielitošanai būvlaukumā un konstrukciju ražošanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzin būvdarbu tehnoloģijas kopumā un to veidus. Spēj sadalīt procesus un operācijās laikā un telpā. - Prasme ilustrēt tehnoloģiju dalījumu ar piemēriem. Atbildes uz kontroljautājumiem. Ieskaite. Gala pārbaudījums - eksāmens.
Pārzin darba aizsardzības normatīvus būvniecībā un spēj praktiski realizēt drosības tehnikas prasības atsevišķos būvdarbu procesos. - Prasme atbildēt par darba aizsardzības jautājumiem. Kontroljautājumi. Ieskaite. Gala pārbaudījums - eksāmens.
Zināšanas par konkrētām būvniecības tehnoloģijām un tajos ietilpstošajiem procesiem. - Detalizēts konkrētas tehnoloģijas apraksts. Kontroljautājumi. Ieskaite. Gala pārbaudījums - eksāmens.
Spēja novērtēt pabeigto būvdarbu kvalitātes atbilstību speciāliem Latvijas būvnormatīviem un pārvalda būvdarbu kvalitātes kontroles metodes - sagraujošās un nesagraujošās. - Pārvalda normatīvu prasības un kvalitātes kontroles metodes un aparatūru. Kontroljautājumi. Ieskaite. Gala pārbaudījums - eksāmens.
Priekšzināšanas Pamatzināšanas par būvmateriāliem, būvmašīnām, konstrukcijām un materiālu pretestību

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RBCB0 2. kurss, 3+1+2+4 grupa
1 Pap.eks. V.Lapsa Nenoteikta- 0 10.00 - 12.00
1 Lekc. Vad.pētnieks V.Lapsa Ķīpsalas 6a/6b (Āzenes 16/20)-133 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
NBCB0 3. kurss, 1 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Doc. S.Rubene Ķīpsalas 6a/6b (Āzenes 16/20)-131 0 10:00 - 16:00
2 Lekc. Doc. S.Rubene Ķīpsalas 6a/6b (Āzenes 16/20)-131 0 14:15 - 18:00
DBKV0 2. kurss, 1 grupa
2 Lekc. T.Cveka Smilšu 90-315 1 17.00 - 20.20 * * * * * * * *
ABCB0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Doc. B.Gaujēna Ķīpsalas 6a/6b (Āzenes 16/20)-441 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. Doc. B.Gaujēna Ķīpsalas 6a/6b (Āzenes 16/20)-441 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2019/2020 gada rudens semestris
RBCB0 3. kurss, 1+2+3+4 grupa
2 Lekc. Vadošais pētnieks (pēcdok.) V.Lūsis, Docents B.Gaujēna Paula Valdena iela 3/7-101 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
NBCB0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. S.Rubene Āzenes 12-130 0 13:00 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. S.Rubene Āzenes 12-130 0 13:00 - 17:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]