BBR223 Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība

Kods BBR223
Nosaukums Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvražošanas katedra
Mācībspēks Vitālijs Lūsis, Mārtiņš Vilnītis, Baiba Gaujēna, Sanita Rubene
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Būvdarbu tehnoloģijas pamatjēdzieni. Būvlaukuma sagatavošana.Transporta,zemes, urbšanas, spridzināšanas, pāļu, rievsienu iegremdēšanas,mūrnieku,betona,dzelzsbetona,montāžas un namdaru darbi.Izolācijas un jumtu seguma ierīkošana.Apdares darbi.Grīdu un iekārto griestu ierīkošana.Speciālā drošības tehnika..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iepazīstināt studentus ar būvdarbu tehnoloģijas pamatiem, mūsdienīgām būvdarbu tehnoloģijām, to normatīvo bāzi, darba aizsardzību un drošības tehniku. Parādīt tehnoloģiju attīstības virzienus pamatojoties un jaunākajiem būvzinātnes sasniegumiem. Dot prasmes iegūto zināšanu pielitošanai būvlaukumā un konstrukciju ražošanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzin būvdarbu tehnoloģijas kopumā un to veidus. Spēj sadalīt procesus un operācijās laikā un telpā. - Prasme ilustrēt tehnoloģiju dalījumu ar piemēriem. Atbildes uz kontroljautājumiem. Ieskaite. Gala pārbaudījums - eksāmens.
Pārzin darba aizsardzības normatīvus būvniecībā un spēj praktiski realizēt drosības tehnikas prasības atsevišķos būvdarbu procesos. - Prasme atbildēt par darba aizsardzības jautājumiem. Kontroljautājumi. Ieskaite. Gala pārbaudījums - eksāmens.
Zināšanas par konkrētām būvniecības tehnoloģijām un tajos ietilpstošajiem procesiem. - Detalizēts konkrētas tehnoloģijas apraksts. Kontroljautājumi. Ieskaite. Gala pārbaudījums - eksāmens.
Spēja novērtēt pabeigto būvdarbu kvalitātes atbilstību speciāliem Latvijas būvnormatīviem un pārvalda būvdarbu kvalitātes kontroles metodes - sagraujošās un nesagraujošās. - Pārvalda normatīvu prasības un kvalitātes kontroles metodes un aparatūru. Kontroljautājumi. Ieskaite. Gala pārbaudījums - eksāmens.
Atbildē uz katru jautājumu jāietver sekojošas sadaļas: • attiecīgās būvdarbu tehnoloģijas izpildes apraksts; • instrumenti, mehānismi vai būvmašīnas, kas izmantojamas attiecīgās tehnoloģijas veikšanā; • tehnoloģiskie ierobežojumi/ieguvumi attiecīgās tehnoloģijas īstenošanā. - Rakstisks eksāmena darbs, kurā jāatbild uz 3 jautājumiem. Eksāmena darbā atbilde uz katru jautājumu tiek vērtēta skalā no 1-10. Gadījumā, ja atbildē nav ietverta kāda no uzskaitītajām sadaļām, eksāmena darba vērtējums nevar būt augstāks par 4.
Lai saņemtu punktus par lekciju apmeklējumu studentam ir jāpiedalās visā lekcijā no sākuma līdz beigām un tajā tiek saņemts pozitīvs vērtējums starppārbaudījumā ja tāds ir paredzēts. - Gadījumā, ja atbilde uz kādu no eksāmena jautājumiem nav augstāka par 3, tad kopējais darba vērtējums nav augstāks par 3; Apmeklējums > 80% (A). Lekciju apmeklējums tiek vērtēts ar punktiem – X/n, kur n – lekciju skaits semestrī kad apmeklējums tiek fiksēts.
Eksāmena vērtējums veidojas no trim sadaļām ar sekojošu īpatsvaru uz kopējo vērtējumu - Gala vērtējums=0,5E+0,35SP+0,15A Rakstiskā eksāmena darbs (E) 50% Studiju projekts (SP) 35% Apmeklējums> 80% (A) 15%
Priekšzināšanas Pamatzināšanas par būvmateriāliem, būvmašīnām, konstrukcijām un materiālu pretestību

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RBCB0 3. kurss, 1+2+3+4 grupa
2 Lekc. Vadošais pētnieks (pēcdok.) V.Lūsis, Docents B.Gaujēna Paula Valdena iela 3/7-101 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
NBCB0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents S.Rubene Ķīpsalas 6b-310 0 13:00 - 17:00
1 Lekc. S.Rubene Āzenes 12-130 0 13:00 - 17:00
2019/2020 gada pavasara semestris
NBCB0 3. kurss, 1 grupa
2 Lekc. Docents S.Rubene Ķīpsalas 6b-400 0 09:00 - 12:30
2 Lekc.; Pr.d. Docents S.Rubene Ķīpsalas 6b-400 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Docents S.Rubene Ķīpsalas 6b-400 0 09:00 - 12:00
2 Lekc. Docents S.Rubene Ķīpsalas 6b-400 0 13:00 - 14:00
2 Lekc.; Pr.d. Docents S.Rubene Ķīpsalas 6b-400 0 13:00 - 14:00
2 Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Docents S.Rubene Ķīpsalas 6b-400 0 13:00 - 14:00
2019/2020 gada rudens semestris
DBKV0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors T.Cveka Smilšu 90-308 1 17.30 - 19.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors T.Cveka Smilšu 90-308 1 17.30 - 19.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]