BRC304 Ģeotehnikas pamatkurss (studiju projekts)

Kods BRC304
Nosaukums Ģeotehnikas pamatkurss (studiju projekts)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Civilo ēku būvniecības katedra
Mācībspēks Edmunds Šķēle, Māra Tūna
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju projekta ietvaros tiek projektēti vienstāvu ražošanas ēkas dzelzsbetona karkasa ēkas pamati. Darba ietvaros tiek apkopotas slodzes un to kombinācijas, kas iedarbojas uz ēkas pamata konstrukciju. Tiek aprēķināts un projektēts seklas iebūves pamats zem karkasa malējās kolonas. Zem ēkas centrālās kolonas tiek projektēts pāļu pamats. Aprēķina gaitā pārbauda vājas nestspējas pamatnes slāņa stiprību. Seklas iebūves un pāļu pamati tiek aprēķināti pēc stiprības un deformāciju robežstāvokļiem. Aprēķina rezultātus ataino grafiskajā daļā, izstrādājot pamatu plānus un detaļrasējumus..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Students spēj aprēķināt ēku pamatu konstrukcijas atbilstoši Eirokodekss aprēķina metodikai un aprēķina rezultātus atainot rasējumos.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj aprēķināt slodzes un iedarbes uz seklas iebūves un pāļu pamatiem atbilstoši LVS EN 1990 un LVS EN 1997-1. - Aprēķina daļas atbilstība būvnormatīvu aprēķina metodikai LVS EN 1990 un LVS EN 1997-1.
Spēj aprēķināt seklas iebūves pamatu nestspēju un deformācijas atbilstoši LVS EN 1997-1 un LBN 207-01. - Aprēķina daļas atbilstība būvnormatīvu aprēķina metodikai LVS EN 1997-1.
Spēj aprēķināt pāļu pamatu nestspēju un deformācijas atbilstoši LVS EN 1997-1 un LBN 214-03. - Aprēķina daļas atbilstība būvnormatīvu aprēķina metodikai LVS EN 1997-1.
Spēj atainot aprēķina rezultātus grafiski, pielietojot CAD datorprogrammas. - Grafiskās daļas noformējums.
Priekšzināšanas Materiālu pretestība, Būvmehānika, Matemātika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
NBCB0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents M.Krievāns Āzenes 12-122 0 14:45 - 18:00
2019/2020 gada pavasara semestris
RBCB0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. Lektors E.Šķēle Ķīpsalas 6b-313 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RBCB0 3. kurss, 3+4 grupa
1 Pr.d. Lektors E.Šķēle Ķīpsalas 6b-313 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RBCB0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. Lektors E.Šķēle Ķīpsalas 6b-422 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RBCB0 2. kurss, 3+4 grupa
1 Pr.d. Lektors E.Šķēle Ķīpsalas 6b-215 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
NBCB0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors E.Šķēle Ķīpsalas 6b-300 0 13:30 - 17:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]