BRC303 Ģeotehnikas pamatkurss

Kods BRC303
Nosaukums Ģeotehnikas pamatkurss
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Civilo ēku būvniecības katedra
Mācībspēks Edmunds Šķēle, Māris Krievāns
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Dažādu grunšu svarīgākās fizikālās īpašības un klasifikācijas parametri.Grunšu deformatīvās un stiprības īpašības.Laboratorijas pārbaužu metodes.Spriegumu sadalījums grunts masīvā pie dažādām slodzēm.Grunts pamatnes deformāciju aprēķina principi un metodes..
Grunts pamatne un ēku pamatu projektēšanas pamatprincipi.Pamatu veida izvēles tehniskie un ekonomiskie parametri.Seklo pamatu un pamatņu aprēķina principi uz deformācijām un nestspēju.Pāļu un dziļo pamatu aprēķina metodes.Pamatu rekonstrukcija..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iepazīstina ar pamatu un pamatņu aprēķina principiem un sniedz iemaņas seklas iebūves pamatu, pāļu pamatu, grunts atbalsta konstrukciju, dziļas iebūves pamatu un pazemes būves aprēķiniem. Laboratorijas darbos veic grunšu fizikālo un mehānisko īpašību noteikšanu, praktiski apgūstot grunšu izpētes metodes. Aprēķina darbos apgūt pamatu aprēķina un projektēšanas praktiskās iemaņas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Agūtas grunts fizikālo un mehānisko raksturlielumu noteikšanas metodes un grunts mehānikas teorija. - Pārbaudes darbu vērtējums punktu sistēmā - 20% no kursa vērtējuma.
Spēj noteikt grunts fizikālos un mehāniskos raksturlielumus.. - Laboratorijas darbu atskaišu aizstāvēšana - 30% no kursa vērtējuma.
Pārzina grunts mehānikas pamatjautājumus. - Eksāmens. Vērtējums punktu sistēmā - 50% no kursa vērtējuma.
Spēj izmantot un novērtēt publiski pieejamu pamatu un pamatņu datoraprēķinu programmu. - Kritiskas analīzes vērtējums punktu sistēmā - 30% no kursa vērtējuma.
Pārzina pamatu un pamatņu projektēšanas teoriju un metodikas. - Pārbaudes darbu vērtējums punktu sistēmā - 20% no kursa vērtējuma.
Orientējas pamatu un pamatņu projektēšanā. - Eksāmens. Vērtējums punktu sistēmā - 50% no kursa vērtējuma.
Priekšzināšanas Inženierģeoloģijas pamati, Būvmehānika, Matemātika, Materiālu pretestība

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RBCB0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors E.Šķēle Āzenes iela 12-K1-115 0 10:00 - 13:00
1 Lekc. Lektors E.Šķēle Āzenes iela 12-K1-116 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. M.Krievāns Ķīpsalas 6b-215 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RBCB0 3. kurss, 2+4 grupa
1 Lekc. Lektors E.Šķēle Āzenes iela 12-K1-115 0 10:00 - 13:00
1 Lekc. Lektors E.Šķēle Āzenes iela 12-K1-116 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. M.Krievāns Ķīpsalas 6b-215 1 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RBCB0 3. kurss, 3 grupa
1 Lekc. Lektors E.Šķēle Āzenes iela 12-K1-115 0 10:00 - 13:00
1 Lekc. Lektors E.Šķēle Āzenes iela 12-K1-116 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. M.Krievāns Ķīpsalas 6b-215 1 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RBCB0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors E.Šķēle Āzenes iela 12-K1-115 0 10:00 - 13:00
1 Lekc. E.Šķēle Āzenes iela 12-K1-116 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RBCB0 2. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Lektors E.Šķēle Āzenes iela 12-K1-115 0 10:00 - 13:00
1 Lekc. E.Šķēle Āzenes iela 12-K1-116 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. M.Krievāns Ķīpsalas 6b-215 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RBCB0 2. kurss, 3 grupa
1 Lekc. Lektors E.Šķēle Āzenes iela 12-K1-115 0 10:00 - 13:00
1 Lekc. E.Šķēle Āzenes iela 12-K1-116 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. M.Krievāns Ķīpsalas 6b-215 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RBCB0 2. kurss, 4 grupa
1 Lekc. Lektors E.Šķēle Āzenes iela 12-K1-115 0 10:00 - 13:00
1 Lekc. E.Šķēle Āzenes iela 12-K1-116 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. M.Krievāns Ķīpsalas 6b-215 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
2019/2020 gada pavasara semestris
NBCB0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors E.Šķēle Ķīpsalas 6b-300 0 09:00 - 12:30
1 Lekc. Lektors E.Šķēle Ķīpsalas 6b-300 0 09:00 - 12:30
2019/2020 gada rudens semestris
NBCB0 4. kurss, 1 grupa
2 Lekc. Lektors E.Šķēle Ķīpsalas 6b-313 0 10:00 - 14:00
2 Lekc.; Pr.d. Lektors E.Šķēle Āzenes 12-111 0 10:00 - 14:00
NBCB0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors E.Šķēle Āzenes 12-121 0 14:30 - 18:00
1 Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Lektors E.Šķēle Ķīpsalas 6b-313 0 15:15 - 18:00
2019/2020 gada pavasara semestris
RBCB0 3. kurss, 1+2+3+4 grupa
2 Lekc. Lektors E.Šķēle Āzenes 12-102 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RBCB0 2. kurss, 1+2+3+4 grupa
2 Lekc. Lektors E.Šķēle Āzenes 12-102 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
NBCB0 2. kurss, 1 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Lektors E.Šķēle Ķīpsalas 6b-300 0 13:30 - 17:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]