BBK460 Koka un plastmasu konstrukcijas (studiju projekts)

Kods BBK460
Nosaukums Koka un plastmasu konstrukcijas (studiju projekts)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvkonstrukciju katedra
Mācībspēks Kārlis Rocēns, Dmitrijs Serdjuks, Imants Mieriņš, Viktors Mitrofanovs, Vadims Goremikins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Vienstāva koka ēkas karkasa un plaknisko konstrukciju telpiskā nostiprinājuma projektēšana. Galveno nesošo konstrukciju elementu (pārseguma paneļi, kolonnas, kopnes, sijas) - šķērsgriezuma aprēķins, nestspējas pārbaudes un detalizēta konstruktīvā risinājuma un darba rasējumu izstrāde. Projekta apjoms 1 - 1,5 A1 formāta lapas un paskaidrojuma raksts ar aprēķina shēmām un aprēķiniem..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju projekta mērķis ir nostiprināt un padziļināt iepriekš apgūtās teorētiskās zināšanas, kā arī praktiski apgūt iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas būvinženiera profesionālajā darbībā praksē plaši izplatītu būvstruktūru projektu izstrādāšanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj projektēt izplatītākos koka konstrukciju elementus un izstrādāt koka karkasa ēku konstrukciju un pārbaudīt tās slodzi nesošo konstrukciju nestspēju. - Studiju projekta aizstāvēšana un vērtēšana pēc 10 baļļu sistēmas.
Priekšzināšanas Būvmehānika, metāla konstrukcijas.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RBCB0 4. kurss, 1 grupa
1 Rezerv. Profesors D.Serdjuks Ķīpsalas 6b-313 0 08.15 - 09.50
1 Rezerv. Profesors D.Serdjuks Ķīpsalas 6b-313 0 08.15 - 09.50
1 Pr.d. Profesors D.Serdjuks Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RBCB0 4. kurss, 2+3+4 grupa
1 Pr.d. Profesors D.Serdjuks Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
ABCB0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Profesors D.Serdjuks Ķīpsalas 6b-114 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
ABCB0 5. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Profesors D.Serdjuks Ķīpsalas 6b-114 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]