IUV413 Saimnieciskās un darba tiesības

Kods IUV413
Nosaukums Saimnieciskās un darba tiesības
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Tiesību zinātnes
Struktūrvienība Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Mācībspēks Daina Ose, Valentīna Strautmane
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Tiesību teorijas jēdzieni, civiltiesiskās līgumiskās attiecības, ģimenes, mantošanas un darba tiesības. Tiesisku darījumu jēdziens un to dalībnieki. Tiesisku darījumu sastāvs un to forma. Līguma slēgšanas galvenie noteikumi. Saistības un prasījumi no neatļautas darbības. Vaina kā civiltiesiskās atbildības pamats. Vainas pakāpes..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Prast teorētiskās zināšanas piemērot saimniecisko un darba tiesisko attiecību risināšanā. Spēt analizēt juridiskos jautājumus, izteikt priekšlikumus situāciju risināšanā un izvairīties no pārkāpumiem darba un saimniecisko tiesību jomā. Rast izeju konfliktsituācijās starp tiesību subjektiem. Noskaidrot darba tiesisko attiecību un komercdarbības formu pamatreglamentāciju. Īpašuma un valdījuma jēdzienus, kā arī atsevišķu līgumu darbības īpatnības.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēt analizēt juridiskos jautājumus , izteikt priekšlikumus situāciju risināšanā un izvairīties no pārkāpumiem civilo tiesību jomā. - Eksāmens, vingrinājumi, kontroldarbi.
Prast teorētiskās zināšanas piemērot civiltiesisko attiecību risināšanā. - Lekcijas, vingrinājumi, kontroldarbi, diskusijas, situāciju analīze
Priekšzināšanas nav prasību

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
120.00 123.00 99.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RIBE0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. D.Ose Kalnciema 6-419 1 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. D.Ose Kalnciema 6-419 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICR0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. D.Ose Kalnciema 6-419 1 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. D.Ose Kalnciema 6-419 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIBU0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Pr.d. D.Ose Kalnciema 6-509 1 18.15 - 21.00 * * * * * * * *
RIKU0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Pr.d. D.Ose Kalnciema 6-509 1 18.15 - 21.00 * * * * * * * *
RICR0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Pr.d. D.Ose Kalnciema 6-509 1 18.15 - 21.00 * * * * * * * *
RIKR0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Pr.d. D.Ose Kalnciema 6-509 1 18.15 - 21.00 * * * * * * * *
CIKU0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 13:00 - 16:05
1 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 13:00 - 16:05
1 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 13:00 - 16:05
1 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 13:00 - 16:05
1 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 13:00 - 16:05
1 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 13:00 - 16:05
1 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 13:00 - 16:05
1 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 13:00 - 16:05
1 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 13:00 - 16:05
1 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 13:00 - 16:05
1 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 13:00 - 16:05
1 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 13:00 - 16:05
1 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 13:00 - 16:05
1 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 13:00 - 16:05
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]