IEU529 Talantu un personāla vadība

Kods IEU529
Nosaukums Talantu un personāla vadība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Starptautisko programmu nodaļa
Mācībspēks Inga Lapiņa
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Talantu un personāla vadības kursā tiek aptverti mūsdienīgi personāla vadīšanas aspekti, papildus uzmanību veltot personāla vadības lomai uzņēmuma biznesa lēmumu pieņemšanā un mērķu sasniegšanā, kā arī īpašu vērību pievēršot talantu vadīšanas aspektiem..
Kursā ir iekļauti būtiskākie personāla vadīšanas, dažādu metožu un instrumentu pielietošanas aspekti: .
Personāla vadības loma un funkcijas organizācijā, svarīgākie personāla vadības procesi. Personāla vadības aktualitātes pasaulē un Latvijā. Personāla plānošanas loma organizācijā. Ieskats darba tiesībās un personāla lietvedībā. Personāla atlases process un metodes. Pieejas personāla motivācijā, motivācijas elementu un atalgojuma veidu raksturojums. Darba snieguma vadības process. Apmācību un darbinieku attīstības organizēšana uzņēmumā. Talantu vadība. Organizācijas kultūra un tās svarīgākie elementi. Personāla vadības loma pārmaiņu procesā uzņēmumā. Personāla vadības funkcijas organizēšana, tās efektivitātes noteikšana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par personāla vadības teoriju un praksi, galvenajām funkcijām un metodēm, kā arī jomas aktualitātēm. Kursa apguves rezultātā jāiegūst šādas kompetences un prasmes: - analizēt un izprast personāla vadības lomu organizācijā, tās sasaisti ar uzņēmuma mērķiem, stratēģiju un citiem procesiem; - analizēt un izprast personāla vadības ietekmi uz darba efektivitāti un organizācijas attīstību; - izprast būtiskākos personāla vadības procesus, pieejas un metodes, arī riskus un risku mazināšanas metodes; - analizēt situāciju, meklēt risinājumus praktiskām personāla vadības problēmām un izstrādāt ieteikumus personāla vadības procesu uzlabošanai organizācijā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
1. Studenti spēj aprakstīt personāla vadības loma un funkcijas, svarīgākos personāla vadības procesus. Spēj izveidot kopsavilkumu par personāla vadības aktuālajiem jautājumiem pasaulē un Latvijā - Mājas darbs
2. Studenti spēj novērtēt personāla plānošanas sasaisti ar organizācijas mērķiem, stratēģiju, procesiem. Izprot personāla vadības tiesiskos aspektus un lietvedības dokumentu pielietojumu - Mājas darbs
3. Studenti izprot personāla atlases procesu un tā pamatprincipus. Spēj praktiski realizēt atsevišķus atlases procesa soļus. Spēj analizēt personāla atlases efektivitāti un problēmas - Dažādu personāla atlases veidu priekšrocību un risku izvērtējums. Jaunā darbinieka integrācijas uzņēmumā procesu un tipiskāko problēmu apraksts. Piemērs – personāla atlase.
4. Studenti pārzina personāla motivācijas pamatprincipus un pieejas. Spēj novērtēt dažādus motivācijas veidus un atalgojuma elementus, to sasaisti ar organizācijas mērķiem - Dažādu motivācijas veidu priekšrocību, atalgojuma elementu un to praktiskas pielietošanas nosacījumu novērtējums. Piemērs – atalgojuma un motivācijas sistēma.
5. Studenti spēj novērtēt darba snieguma vadības procesa nozīmi un sasaisti ar citiem procesiem. Spēj salīdzināt dažādas darba snieguma vadības metodes, to priekšrocības un ierobežojumus - 1. Individuālais uzdevums; Piemērs – darba snieguma vadība.
6. Studenti spēj raksturot zināšanu vadības procesu uzņēmumā. Spēj izvērtēt dažādu mācību metožu priekšrocības un ierobežojumus. Prot novērtēt personāla apmācību efektivitāti uzņēmumā - Piemērs – personāla apmācība.
7. Studenti spēj formulēt talantu vadības pieejas pamatprincipus, prot raksturot tās priekšrocības un riskus. Spēj formulēt, kā organizācijās tiek identificēti un attīstīti vadītāji. - Karjeras plānošanas nozīmes organizācijā novērtējums. Grupas projekts – I daļa. Piemērs – personāla attīstība, talantu vadība.
8. Studenti izprot organizācijas kultūras jēdzienu un biežāk lietotās tipoloģijas. Izprot korporatīvās sociālās atbildības jēdzienu, tā iedzīvināšanu organizācijās Latvijā un pasaulē. - Organizācijas kultūras svarīgāko elementu (komunikācija, darba vide un darba devēja tēls) un to ietekmes raksturojums un novērtējums. Piemērs – komunikācija ar darbiniekiem un darbinieku aptaujas.
9. Studenti izprot personāla vadības lomu pārmaiņu veikšanā, konfliktu un stresa vadībā organizācijā. Prot identificēt personāla vadības procesu ārpakalpojumu iespējas. - Personāla vadības efektivitātes noteikšanas principu formulējums. 2. Individuālais uzdevums. Grupas projekts – II daļa. Piemērs – ārpakalpojumu izmantošana.
10 Studenti, papildus, kā izvēles darbu, spēj sagatavot un nodarbību laikā prezentēt vienu piemēru, kur apskatīts viens personāla vadības process reālā organizācijā. - Ja students nav nokārtojis grupas darbu, tad kurss netiek ieskaitīts. Ja students nav iesniedzis kādu no individuālajiem darbiem, tad viņš nesaņem attiecīgu daļu no kursa novērtējuma ballēm.
Gala vērtējums veidojas no 2 individuālo uzdevumu un grupas darba rezultātiem, tas parāda studentu prasmi pielietot apgūtās zināšanas reālu situāciju analīzē un risinājumu izstrādē. - Tikai tad, ja students semestra laikā ir ieguvis sekmīgu vērtējumu grupas darbā un vismaz vienā individuālajā darbā, tiek iegūts kursa gala vērtējums.
Priekšzināšanas Pamatzināšanas personāla organizēšanā un vadīšanā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RIGK0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
RIGKB 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
RIGK0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
RIGKB 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
1 Lekc.; Pr.d. Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa Kalnciema 6-308 0 18:15 - 21:50
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]