VIA618 Otrās svešvalodas pastiprinātais kurss (vācu valoda)

Kods VIA618
Nosaukums Otrās svešvalodas pastiprinātais kurss (vācu valoda)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Larisa Iļinska, Ilze Siliņa, Irīna Romanova, Larisa Rozenberga
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Studenti lasa, analizē, tulko un interpretē, mutiski un rakstiski apkopo speciālo nozaru tekstu saturu. Izpilda komunikatīvus uzdevumus, diskutē par noteiktām tēmām. Klausās audio materiālus, risinot attiecīgos uzdevumus.Komunikatīvā, problēmizskaidrojošā, pētnieciskā metode. Individuāls, pāru, grupas darbs praktiskajās nodarbībās, nostiprinot teorētiskās zināšanas, risinot docētāja izvirzīto problēmu, novērtējot sasniegto rezultātu un tā norises gaitu.Tiek vērtētas maģistranta teorētiskās un radošās prasmes nozares tekstu satura izpratnē, analīzē, tulkošanā un interpretēšanā, informācijas apkopošanā. Katrā semestrī maģistrants veic 2 rakstiskas pārbaudes testus, raksta kontroltulkojumus, atbild patstāvīgi izvēlēta profesionālā līmeņa teksta tulkojumus (15 000 iespiedz. 1. un 2. sem. kopumā) ar attiecīgas nozares terminoloģijas apkopojumu. Semestra beigās kārto ieskaiti, otrajā semestrī -eksāmenu..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis: Vācu valodas zināšanu un prasmju padziļināta attīstīšana un izkopšana, lasot un izzinot, iztirzājot un apkopojot, analizējot un tulkojot speciālo nozaru oriģinālliteratūras tekstus vācu valodā. Studiju priekšmeta uzdevumi: 1. Lasīt, izprast un iztirzāt nozaru tekstu saturu , to rakstiski apkopot, mutiski apspriest un diskutēt. 2. Analizēt un tulkot nozaru tekstus, apgūt attiecīgo leksiku un terminoloģiju. 3. Attīstīt klausīšanās prasmes, strādājot ar vispārēja un profesionāla virziena mācību līdzekļiem. 4. Nostiprināt un padziļināt rakstveida runas prasmes, rakstot tekstu anotācijas un kopsavilkumus, izstrādājot tematiskus referātus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj patstāvīgi lasīt, analizēt, kopsavilkt speciālo nozaru oriģinālliteratūras tekstus un iztulkot tos dzimtajā valodā. - Pārbaudes darbs: kontroltulkojumi, eksāmens. Satura izprašana: 2500 ie.z. populārzinātnisks teksts ar 5-8 uzdevumiem, 40 min.; Tulkošana:1500 ie.z. speciālās nozares teksts, 40 min. ar vārdnīcu.
Spēj vispārīgi un detalizēti interpretēt un komentēt audio/video vispārēja un profesionāla virziena tekstus, kā arī diskutēt par to saturu. - Pārbaudes darbs: teksti, intervijas, testi, eksāmens (5 min. garš audioieraksts, 8-10 uzd., 15 min.).
Spēj identificēt vispārējo un profesionālo leksiku un lietot to mutvārdu un rakstveida runā. - Pārbaudes darbs: teksti, kontroldarbi, testi, eksāmens (portfolio- glosārijs).
Spēj veidot prezentācijas un pasniegt akadēmiskā stilā sagatavotu referātu par izvēlēto tematu. - Pārbaudes darbs: prezentācijas (referātu tematiskais izklāsts), eksāmens. Vērtēšana: testi, kontroldarbi, kontroltulkojumi - iesk./neiesk. Eksāmens- atzīme atbilstoši 10 ballu skalai.
Priekšzināšanas Vācu valodas zināšanas A2-B1 līmenī saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RHGT0 1. kurss, 1 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Lektors L.Rozenberga Kronvalda 1-102 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
AHGT0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Lektors L.Rozenberga Kronvalda 1-102 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
2 Lekc.; Pr.d. Lektors L.Rozenberga Kronvalda 1-102 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]