VIA615 Konsekutīvās tulkošanas prakse

Kods VIA615
Nosaukums Konsekutīvās tulkošanas prakse
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Marina Platonova, Tatjana Smirnova, Antra Roskoša, Ņina Karagodina, Alīna Nidagundi
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmeta mērķis ir pilnveidot jau esošās mutiskās tulkošanas prasmes un attīstīt klausīšanās uztveres, dažādu uzdevumu veikšanas un piezīmju veidošanas prasmes; iemācīt atpazīt un risināt dažādas tulkošanas problēmas, pielietojot jaunas tulkošanas metodes; nodrošināt studentus ar iespēju paaugstināt savu profesionālo kompetenci konsekutīvajā tulkošanā. Lekcijās un praktiskajās nodarbībās studentus māca noteikt, pārfrāzēt un apkopot galvenās domas, izmantot mūsdienu tehniskos līdzekļus, t.i., apgūt tulku dažādas saziņas prasmes..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis: • Pilnveidot jau esošās mutiskās tulkošanas prasmes un attīstīt klausīšanās uztveres, dažādu uzdevumu veikšanas un piezīmju veidošanas prasmes; • Iemācīt studentiem atpazīt un risināt dažādas tulkošanas problēmas, pielietojot jaunas tulkošanas metodes; • Nodrošināt studentus ar iespēju paaugstināt savu profesionālo kompetenci konsekutīvajā tulkošanā. Studiju priekšmeta uzdevumi: • Iemācīt studentiem mutiski tulkot audio un video ierakstus; • Iemācīt studentiem mutiski tulkot intervijas, konferences, sarunas un cita veida mutisku saziņu; • Attīstīt tulku dažādas saziņas prasmes; • Attīstīt ātras un spontānas reakcijas spējas; • Trenēt atmiņu, apgūt m
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj pilnveidot klausīšanās uztveri un bagātināt savstarpējās saziņas prasmes. - Students sekmīgi veic klausīšanās uzdevumus, pilda lomu spēles, mutiski tulkojot noteiktu runu no angļu valodas latviešu/krievu valodā un no latviešu /krievu valodas angļu valodā. Pārbaudes veids: mutiski pārbaudes uzdevumi.
Spēj padziļināt ātras un spontānas reakcijas spējas un izkopt daudzveidīgos atmiņas trenēšanas paņēmienus. - Students strukturē runu, veido tabulas, shēmas; izmanto simbolus un stenogrammas, kā arī trenē citus iegaumēšanas principus BBC Business News, Financial Times u.c. runu un rakstu tulkošanā. Pārbaudes veids: mutiskā tulkošana praktisko nodarbību gaitā.
Spēj pilnveidot individuālās piezīmju veidošanas prasmes un pielietot mūsdienu modernos un pieejamos tehniskos līdzekļus. - Students veido tekstu kopsavilkumus, iesaista tehniskos līdzekļus tulkošanas gaitā. Pārbaudes veids: mutiskā tulkošana praktisko nodarbību gaitā.
Spēj tulkot rakstus, audio/video ierakstus, intervijas, konferences un cita veida mutisku saziņu. - Students mutiski tulko rakstu (? 300 vārdi) no A valodas L/K valodā un otrādi tāda paša apjoma tekstu; 5 min. garu audio ierakstu no A valodas L/K valodā un 5 min. garu ierakstu no L/K valodas A valodā. Pārbaudes veids: eksāmens. Vērtēšana: atzīme10 ballu sistēmā.
Priekšzināšanas Angļu valodas zināšanas B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]