VIA614 Eirotekstu tulkošana

Kods VIA614
Nosaukums Eirotekstu tulkošana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Marina Platonova, Antra Roskoša
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Šis studiju priekšmets ir domāts Eiropas Savienības un tās institūciju dokumentu tulkošanai. Tā mērķis ir iepazīstināt studentus ar Eiropas politiskajiem, sociālajiem, kultūras un ekonomiskajiem aspektiem un sniegt viņiem zināšanas par ES tekstu tulkošanai nepieciešamo speciālo terminoloģiju. Vērtēs studentu veiktos uzdevumus un gala eksāmenu. Tulkošanas praktiskais darbs tiks veikts ar dažādiem tekstiem, kuri ir vai nu tieši saistīti ar Eiropas Savienību, kā dažādu ES institūciju dokumenti, vai netieši saistīti, kā raksti un ziņojumi no specializētiem žurnāliem un mācību grāmatām..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis: • veicināt studējošo interesi par Eiropas politiskajiem, kultūras un ekonomiskajiem aspektiem un iepazīstināt studentus ar šādu tekstu rakstīšanas un tulkošanas stiliem; • sniegt studentiem zināšanas par ES tekstu tulkošanai nepieciešamo speciālo terminoloģiju un leksiku. Sekmīgi pabeidzot šo kursu, studenti varēs: • apzināties ES oficiālo dokumentu specifisko būtību; • saprast kādu stilu, reģistru, kā arī tulkošanas metodi pielietot; • pārzināt tekstu dažādību un valodas un terminoloģijas lietojumu; • pārzināt terminoloģiskos konceptus, kurus lieto tikai ES tekstu tulkošanā; • iztulkot vairākus ES tekstus no angļu valodas latviešu / krievu valodā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj identificēt ar ES tieši saistīto rakstu (ES institūciju dokumenti), kā arī netieši saistīto tekstu specifiku tīmekļa vietnēs un resursos, attiecīgi klasificējot to stilu un reģistru. - Students pēta un mērķtiecīgi orientējas ES tekstu, rakstu, un ziņojumu resursos, veicot iknedēļas uzdevumus praktiskajās nodarbībās auditorijā un pildot mājas darbus. Pasniegtie darbi tiek vērtēti ar atzīmi ieskaitīts/ neieskaitīts.
Spēj apzināt dažādu Eiro tekstu valodas būtību, leksiku un terminoloģiju. - Students lasa, izprot un komentē tekstu specifisko, leksikoloģisko un terminoloģisko būtību, pielietojot teorētiski apgūtās zināšanas iknedēļas praktiskajā darbā. Vērtēšana: ar atzīmi ieskaitīts/neieskaitīts.
Spēj salīdzināt ES tekstu un tās institūciju dokumentu terminoloģiskos konceptus, attiecīgi analizējot tulkošanas specifiku. - Students analizē dažāda temata un satura Eiro tekstus, veicot uzstādītos uzdevumus gan praktiskajās nodarbībās un semināros auditorijā, gan iknedēļas mājas darbos individuāli. Tiek vērtēts studenta priekšmeta portfelis, tā saturs un kvalitāte ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Spēj iztulkot ES tekstus no angļu valodas latviešu/krievu valodā, semestra laikā veikt to korektūru, rediģēšanu un recenzēšanu. - Iesniedz kursa darbu ar sešiem angļu valodas tulkojumiem. Vērtēšana: 30% no kopvērtējuma. Eksāmenā students tulko 2 tekstus no angļu valodas dzimtajā valodā (280-300 v.) izmantojot pierakstus un literatūru. Vērtēšana: 70% no kopvērtējuma ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Priekšzināšanas Angļu valodas zināšanas B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]