VIA613 Terminoloģija un terminogrāfija

Kods VIA613
Nosaukums Terminoloģija un terminogrāfija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Marina Platonova, Tatjana Smirnova
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kurss nodrošina studējošiem informāciju par terminoloģijas veidošanas un lietošanas principiem, tās tulkošanas iespējām, kā arī par terminogrāfijas pārvaldības sistēmām. Ir saprotams, ka terminoloģijai ir liela loma tulkošanā, jo vairāk tehniskajā tulkošanā, kur speciālā termina tulkojuma precizitātei ir liela nozīme. Terminoloģijas elektroniskā pārvaldība palīdz sistematizēt dažādus savstarpēji atkarīgus posmus, proti, dokumentācijas organizēšanu, datu tveršanu, uzglabāšanu, rediģēšanu, kontroli un atjaunošanu, izmantojot vairākus datu bāzes rīkus. Kursa laikā studenti pilnveido savas zināšanas un sapratni par apgūstamo studiju priekšmetu, kā arī patstāvīgi lasa literatūru par mācību vielu..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis: Studiju kursa galvenais mērķis ir paplašināt studējošo zināšanas par terminoloģijas darināšanas un izmantošanas, kā arī par tas pārvaldības iespējām. Īpaša uzmanība tiek pievērsta jauno, inovatīvo teoriju pētīšanai gan parādot zināšanas, gan nozīmju veidošanā un terminu darināšanā, gan arī informācijas tehnoloģiju instrumentu un terminu datu bāzes lietošanā. Studiju priekšmeta uzdevumi: • Iemācīties kritiski izvērtēt termina koncepciju un nozīmes aprakstīšanas iespējas; • Apgūt tradicionālās terminoloģijas teorijas un izpētīt jaunos terminoloģijas zinātnes attīstības virzienus; • Ilustrēt, kādā veidā mūsdienu terminoloģisko teoriju metodes un darba princi
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj atpazīt tradicionālās terminoloģijas teorijas un terminoloģijas zinātnes jaunos attīstības virzienus. - Students izzina tradicionālo un jaunāko zinātnisko literatūru terminoloģijā un piedalās ar iegūtajām zināšanām auditorijā semināros un diskusijās. Vērtēšana: ar atzīmi ieskaitīts/neieskaitīts.
Spēj ilustrēt mūsdienu terminoloģisko teoriju metožu un darba principu izmantošanas iespējas. - Students demonstrē apgūtās teorētiskās zināšanas par terminoloģijas pārvaldības metodēm, mērķiem un sistēmām, uzstājoties ar referātu auditorijā. Vērtēšana: 10 ballu sistēmā.
Spēj izpētīt terminogrāfijas teorētiskās pamatnostādnes. - Students, izejot no terminoloģijas teorētiskajām pamatnostādnēm , informē semināros klātesošos par individuālajām stratēģijām terminu darināšanā, datu bāzes veidošanā u.c. izvēlētajā zinātniski tehniskajā jomā. Vērtēšana: 10 ballu sistēmā.
Spēj atšķirt terminu datu bāzes un to veidošanas principus un metodes. - Students standartizē apgūto teorētisko informāciju praktiskajā profesionālā maģistra studiju darbībā. Vērtēšana: 10 ballu sistēmā.
Priekšzināšanas Angļu valoda B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopējām vadlīnijām

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RHGT0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors T.Smirnova Kronvalda 1-102 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
AHGT0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors T.Smirnova Kronvalda 1-102 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]