VIA612 Modernās tehnoloģijas tulkošanā

Kods VIA612
Nosaukums Modernās tehnoloģijas tulkošanā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Irina Liokumoviča, Anastasija Žiravecka, Oksana Ivanova
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Šis studiju priekšmets ir turpinājums bakalaura studiju kursam Mašīntulkošanas pamati. Praktiskais kurss datortulkošanā un terminoloģijas pārzināšanas līdzekļos. Studiju kursa laikā studenti iepazīstas ar datora programmām, ieskaitot gan Interneta pielikumus, gan speciāli izveidotu programmatūru tulkošanas darbam un terminoloģijas pārzināšanai. Studiju kurss sniegs ievadu par terminoloģijas un dokumentācijas galvenajiem jēdzieniem, kā arī tulkošanas projektu vadību. Studiju kurss nav tikai ar valodām, bet iegūtas zināšanas noderēs dažādās sfērās..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir uzlabot studentu zināšanas par dažādiem mūsdienu tulkošanas līdzekļiem, lai attīstītu viņu sazināšanās prasmes ar datora palīdzību. Studiju priekšmeta uzdevumi: Kursam beidzoties studējošiem: • kritiski jānovērtē tulkošanas nozares vispārējo stāvokli, tās prasības, tulkošanas apmācību veidus un darba tirgus situāciju; • jāapgūst tulkošanas tehnoloģiju veidi; • jāattīsta prasmes darbā ar TRADOS programmu; • jāizveido personīgo tulkošanas projekta vadības sistēmu; • jāsaprot tulkošanas lokalizācijas procedūras un iespējas
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izzināt dažādus tulkošanas tehnoloģijas veidus saistībā ar 21.gs. tirgu. - Pārbaudes veids: testi, diskusijas, prezentācijas.
Spēj kritiski novērtēt un salīdzināt tulkošanas nozares vispārējo stāvokli un mašīntulkošanas specifiku atsevišķi dažādās sfērās. - Pārbaudes veids: testi, diskusijas, prezentācijas, teksti. Vērtēšanas kritērijs: 20% no kopvērtējuma skalas ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Spēj attīstīt un praktiski realizēt prasmes darbā konkrēti ar TRADOS, kā arī veicināt spējas darbā ar dažādām datorprogrammām (pārlūkprogrammas, mašīntulkošana, elektroniskās vārdnīcas u.c.). - Students tulko dažādus tekstus, mērķtiecīgi lokalizējot tulkošanas procedūras un iespējas attiecīgajā nozarē. Pārbaudes veids: teksti un projekti (12 teksti no angļu valodas latviešu/krievu valodā). Vērtēšanas kritērijs: 60% no kopvērtējuma skalas ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Spēj izveidot un efektīvi pielietot personīgo tulkošanas projekta vadības sistēmu. - Pārbaudes veids: prezentēšana kursa laikā. Vērtēšanas kritērijs: 20% no kopvērtējuma skalas ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Priekšzināšanas Angļu valodas zināšanas B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RHGT0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors O.Ivanova Kronvalda 1-104 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
AHGT0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors O.Ivanova Kronvalda 1-104 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]