VIA611 Tulkošanas semantiskie un pragmatiskie aspekti

Kods VIA611
Nosaukums Tulkošanas semantiskie un pragmatiskie aspekti
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Larisa Iļinska, Marina Platonova
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kursa pirmā daļa pēta vārda un teikuma semantiku. Studiju kursa otrā daļa sniedz ieskatu valodas lietošanas teorijā – pragmatikā. Tiek analizēts, kādā mērā nozīme ir atkarīga no lingvistiskajām, konceptuālajām un kontekstuālajām zināšanām. Studiju kursa ietvaros tiks apgūti: (1) dažādas pieejas vairāku semantisku un pragmatisku teoriju izskaidrošanai, (2) semantiskas un pragmatiskas analīzes principu pielietošana izvēlētajam zinātniski tehniskajam tekstam. Studiju kurss balstās uz relevantiem praktiskiem piemēriem no profesionālās literatūras. Kursa laikā studenti pilnveido savas zināšanas un sapratini par apgūstamo studiju priekšmetu, kā arī patstāvīgi lasa literatūru par apgūstamo mācību vielu..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis: Kursa mērķis ir padziļināt studējošo zināšanas par semantikas un pragmatiskas nozares galvenajām koncepcijām un idejām, kā arī sniegt informāciju par vadošajiem šās jomas zinātniekiem. Sekot jaunākajām attīstības tendencēm, teorētiskajām koncepcijām un idejām. Kursā tiek apskatīta semantikas un pragmatiskas loma valodniecībā un to ietekme uz tulkošanas teoriju un praksi. Kursa mērķis ir paplašināt studentu valodas izpratni it īpaši par sintaktiskām, semantiskām un stilistiskām atšķirībām starp valodām un diskursiem. Studiju priekšmeta uzdevumi: Kursa laikā studējošiem: • jāapgūst lingvistiskās nozīmes (semantika) galvenās pētīšanas metodes un pieejas, kā arī
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izzināt lingvistisko un ārpus lingvistisko zināšanu sakarības valodas lietošanā saistībā ar tulkošanu un tās galvenajām pētīšanas metodēm, principiem un pieejām. - Pārbaudes darbs: tiek vērtētas apgūtās zināšanas un rakstiskie darbi (aktīva dalība semināros; eseja, atskaite, kopsavilkums). Vērtēšana: atzīme pēc 10 ballu skalas.
Spēj apgūt pētnieciskās un analītiskās prasmes patstāvīgai nozīmes analīzei dažādos līmeņos. - Pārbaudes darbs: eseja, atskaite, kopsavilkums, analītiskais diskurss. Vērtēšana: atzīme pēc 10 ballu skalas.
Spēj padziļināt lingvistiskās nozīmes analītiskās prasmes un pētīt noteiktu studiju kursa tematu. - Analīzē un pēta izvēlētās tulkojamās tehniskās literatūras pamatus un gatavo pētniecisku projektu par izvēlēto studiju kursa tematu. Pārbaudes darbs: referāts. Vērtēšana: atzīme pēc 10 ballu skalas.
Spēj apgūt tulkojuma analīzes prasmes, sakņojot tās ar semantikas un pragmatiskas teorētisko būtību un tulkošanas metodēm. - Students prezentē pētniecisku projektu par izvēlēto tematu un veikto tulkojumu semantisko un pragmatisko aspektu ietvaros. Vērtēšana: atzīme pēc 10 ballu skalas.
Priekšzināšanas Angļu valodas zināšanas B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]