VIA609 Valodas kroskulturālie aspekti

Kods VIA609
Nosaukums Valodas kroskulturālie aspekti
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Irina Liokumoviča, Tatjana Smirnova
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par kultūru dažādību, attīstīt viņu kroskulturālo apziņu, lai nostiprinātu viņu sazināšanās prasmes. Studentu kroskulturālā apziņa ir nepieciešama, lai izvēlētos pareizo stratēģiju kultūrspecifisku tekstu tulkošanai. Studentiem tiek stāstīts par kultūras pētīšanas metodēm un pieejām. Lekcijās tiek aplūkota tulkošanas teorija un prakse daudzkulturālās vides kontekstā.Kursa apguve notiek lekcijās, semināros un praktiskajās nodarbībās. Kursa laikā studenti pilnveido savas zināšanas un sapratini par apgūstamo studiju priekšmetu, kā arī patstāvīgi lasa literatūru par apgūstamo mācību vielu..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis: Studiju kursa mērķis ir attīstīt studentu kroskulturālās sazināšanās prasmes un sniegt zināšanas par tulkošanas vispārējo jomu un starpkultūras izpēti, kā arī attīstīt studentu prasmes identificēt un risināt tulkošanas problēmas, kuras rodas dēļ atšķirībām starp dzimto valodu un svešvalodu. Studiju priekšmeta uzdevumi: 1. apskatīt dažādas kroskulturālās problēmas lai izkliedētu kultūras izpratnes pārpratumus un nesaprašanu; 2. Raise cross-cultural awareness; 3. noteikt un apskatīt kultūru, kultūru stereotipu atšķirības un līdzības; 4. Tulkot tekstus pievēršot uzmanību kultūras norādēm un izvēloties pareizās stratēģijas lai saglabātu oriģinālteksta un tu
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj uztvert un izprast daudzveidīgās kroskulturālās problēmas valodu sazināšanās aspektā. - Students, pētot zinātnisko literatūru, apgūst kroskulturālo apziņu un pieredzi, iepazīst zinātni par starpkultūru barjerām un konfliktiem. Pārbaudes veids: semināri, pārbaudes darbi, ieskaite. Vērtēšana- saskaņā ar vērtējuma procentuālo skalu.
Spēj noteikt un atšķirt kultūru stereotipu līdzības un atšķirības dzimtajā valodā un svešvalodā. - Students atpazīst un identificē kultūru stereotipus, izpaužot zināšanas esejās un uzstājoties ar saistoša temata referātu. Pārbaudes veids: esejas, semināri, referāts, eksāmens. Vērtēšana- atzīme pēc 10 ballu skalas .
Spēj risināt kroskulturālo atšķirību problēmjautājumus un izvēlēties pareizās stratēģijas tekstu tulkošanā. - Students tulko tekstus, saglabājot oriģinālteksta un tulkojuma citādību. Pārbaudes veids: tiek vērtēti tulkojumi semestra laikā. Vērtēšana- atzīme pēc 10 ballu skalas.
Spēj analizēt un pētīt tulkojumus kroskulkurālajā kontekstā. - Students analītiski raksturo tulkošanas problēmas un pieejas, sastatāmo diskursu, izrādot apgūto teorētisko un praktisko zināšanu bāzi valodu kroskulturālajā aspektā. Pārbaudes veids: tiek vērtēta studenta sastatāmā diskursa analīze semināros, eksāmenā.
Priekšzināšanas Angļu valodas zināšanas B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopējām vadlīnijām

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RHGT0 1. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Asociētais profesors T.Smirnova Kronvalda 1-102 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
AHGT0 1. kurss, 2 grupa
1 Pr.d. Asociētais profesors T.Smirnova Kronvalda 1-102 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]