VIA608 Tulkošanas teorijas vēsture

Kods VIA608
Nosaukums Tulkošanas teorijas vēsture
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Larisa Iļinska, Tatjana Smirnova
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kursa mērķis ir apgūt dažādas tulkošanas pieejas (lingvistiskā, sociolingvistiskā, filozofiskā, burtiskā, semiotiskā, datorizētā, u.c.) un iemācīties tās pielietot dažādos kontekstos, kā arī iepazīties ar tulkošanas teorijas galvenajiem posmiem. Notiek gan praktiskās, gan teorētiskās nodarbības, kuru laikā tiek apgūti tulkošanas teorijas galvenie posmi. Tā kā uzmanība vairāk tiek pievērsta zinātnisko un tehnisko tulkojumu vēsturei, kurss ir veidots pa tematiem, nevis hronoloģiskā veidā. Lekcijas un semināri. Kursa laikā studenti pilnveido savu izpratni un zināšanas par apgūstamo studiju priekšmetu, kā arī patstāvīgi lasa literatūru par apgūstamo mācību vielu..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis: Kursa mērķis ir izpētīt tulkošanas ietekmi uz jaunu ideju rašanos un prasmju paplašināšanu. Tulkošanas teorijas vēstures analīze paplašinās studentu zināšanas par bakalaura studiju laikā apgūtajiem galvenajiem tulkošanas teorijas konceptiem. Studiju priekšmeta uzdevumi: Kursa ietvaros studenti: • Apgūst dažādas tulkošanas pieejas (filozofiskā, lingvistiskā, sociolingvistiskā, burtiskā, tehniskā, semiotiskā, datorizētā, u.c.); • Apspriež tulkošanas ietekmi uz saskarsmi, prasmju pilnveidošanu, ideju rašanos un kultūras apziņas veidošanu; • Piedalās kritiskās diskusijās par tulkošanas teoriju; • Izveido tulkošanas teorijas un vēstures literatūras sarakst
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj iepazīt dažādas tulkošanas pieejas (filozofiskā, lingvistiskā, sociolingvistiskā, burtiskā, tehniskā, semiotiskā, datorizētā, u.c.). - Students aplūko dažādu gadsimtu vēsturisko darbu un mūsdienu autoru darbu tulkojumus vēsturiskā un zinātniskā skatījumā. Pārbaudes veids: dalība teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, esejas, referāts, eksāmens. Eksāmena vērtēšana - atzīme pēc 10 ballu skalas.
Spēj kritiski novērtēt tulkošanas teorijas dažādību. - Students vērtē tulkošanas teorijas dažādību saistībā ar tās vēsturisko posmu un atbilstoši mērķauditorijas orientācijai. Pārbaudes veids: procentuālā dalība teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās (semināros), esejas, referāts, eksāmens. Vērtēšana: atzīme 10 ballu sistēmā.
Spēj izprast tulkošanas teorijas attīstības ietekmi uz sabiedrības attīstību. - Students analizē tulkošanas ietekmi uz saskarsmi, prasmju pilnveidošanu, ideju rašanos un kultūras apziņas veidošanu. Pārbaudes veids: teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, rakstiskas esejas, referāts, eksāmens. Vērtēšana saskaņā ar vērtējuma procentuālo skalu, atzīme pēc 10 ballu skalas.
Spēj apkopot informācijas, zinātnes un vēstures literatūru par tulkošanas teoriju. - Students izveido tulkošanas literatūras teorijas sarakstu. Pārbaudes veids: tiek vērtēta saraksta kvalitāte un precizitāte.
Priekšzināšanas Angļu valodas zināšanas B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopējām vadlīnijām.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]