VIA607 Specializācijas tekstu tulkošana (ekonomika)

Kods VIA607
Nosaukums Specializācijas tekstu tulkošana (ekonomika)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Irina Liokumoviča, Jūlija Kuzņecova, Larisa Iļinska, Antra Roskoša, Ņina Karagodina, Alīna Nidagundi
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Studenti tulko avota tekstus angļu un dzimtajā valodā, īpašu uzmanību veltot tādām kategorijām kā teksta veids, uzbūve un funkcijas, mērķauditorija, stilistika u.c. Studenti strādā patstāvīgi un grupās, konsultējoties ar docētāju. Tulkojot un analizējot tekstus, studenti ņem vērā semantiskās, leksiskās, stilistiskās un pragmātiskās avota teksta īpatnības. Studenti tulko tekstu, pārbauda un kritizē tulkojumu, vajadzības gadījumā izmaina to. Studenti papildina profesionālās terminoloģijas krājumu, strādājot ar bilingvālām, skaidrojošām un elektroniskām vārdnīcām. Problemātiskā un izskaidrojoši ilustratīvā mācību metode. Patstāvīgais, individuālais, pāru un grupu darbs praktiskajās nodarbībās, risinot docētāja izvirzīto problēmu, izprotot to, meklējot risinājumu, secinot, pārbaudot un vērtējot sasniegto rezultātu. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis: Pilnveidot ekonomikas nozares tekstu rakstiskās tulkošanas prasmes no angļu valodas latviešu/krievu valodā un otrādi. Studiju priekšmeta uzdevumi: 1) Pilnveidot un attīstīt rakstiskās tulkošanas iemaņas un prasmes, tulkojot ekonomikas oriģināltekstus no angļu valodas latviešu/krievu valodā un otrādi; 2) Analizēt avota tekstu: tā veidu, ka arī tā stilistiskās, semantiskās un tekstuālās īpatnības; 3) Identificēt un risināt tulkošanas problēmas; 4) Papildināt ekonomikas terminu krājumu angļu un latviešu/krievu valodā; 5) Uzlabot izteiksmes precizitāti (rakstisko izteiksmi, gramatikas precizitāti u.c.); 6) Attīstīt un uzlabot rediģēšanas prasmes ; 7) Attīst
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj analizēt ekonomikas jomas tekstu stilistiskās, semantiskās un tekstuālās īpatnības, identificējot un risinot tulkošanas procesa problēmas, lai sekmīgi lietotu attiecīgās tulkošanas metodes. - Students raksturo nozīmīgākās profesionālo tekstu īpatnības ekonomikas jomā, kas palīdz precīzi un efektīvi organizēt turpmāko tulkošanas procesu. Pārbaudes veids: 16 rakstiski kontroltulkojumi; 2 testa tulkojumi semestrī. Vērtēšana: 10 ballu sistēmā.
Spēj efektīvi izmantot dažāda veida vārdnīcas, paralēltekstus, kā arī docētāju un specializācijas jomas profesionāļu ieteikumus tulkošanas procesa gaitā. - Students mērķtiecīgi īsteno tulkošanas procesa nepieciešamo taktiku un stratēģiju. Pārbaudes veids: iesniegtie kontroltulkojumi, testi, eksāmens.
Spēj kritiski pieiet individuālajiem un komandas tulkojumiem ar prasmi- uzlabot izteiksmes precizitāti, kā arī terminoloģijas zināšanu krājumu. - Students veic mērķvalodas tekstu koriģēšanu un rediģēšanu, uzrādot attiecīgās profesionālās jomas augsto terminoloģijas apguves līmeni. Pārbaudes veids: iesniegtie kontroltulkojumi, testi, eksāmens.
Spēj attīstīt un pilnveidot rakstiskās tulkošanas prasmes un iemaņas, augstu loģisko domāšanu dažādas grūtības pakāpes ekonomikas tekstu tulkošanā no angļu valodas latviešu/krievu valodā un otrādi. - Students tulko ekonomikas jomas specializācijas tekstus. Pārbaudes veids: kontroltulkojumi, testi, eksāmens (rakstiski 1500 rakstu zīmes 45 min. no A. val. L/K val. un 1500 rakstu zīmes no L/K val. A.val.45 min. ar vārdnīcu). Vērtēšana: 10 ballu sistēmā.
Priekšzināšanas angļu valodas zināšanas C1 līmenī saskaņā ar Eiropas kopējām vadlīnijām

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RHGT0 1. kurss, 1 grupa
2 Pr.d. Lektors A.Nidagundi Kronvalda 1-102 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
AHGT0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Lektors A.Nidagundi Kronvalda 1-102 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
2 Pr.d. Lektors A.Nidagundi Kronvalda 1-102 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]