VIA605 Teksta analīzes modernās metodes

Kods VIA605
Nosaukums Teksta analīzes modernās metodes
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Larisa Iļinska, Tatjana Smirnova, Irina Liokumoviča
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kurss sniedz studējošiem informāciju par teksta analīzi (diskursa/reģistra/žanra teoriju). Tas sastāv no lekcijām un praktiskajām nodarbībām par šādiem mācību tematiem: ieskats diskursa/reģistra/žanra teorijā; teksta analīzes paņēmieni, kas balstās uz diskursa/reģistra/žanra teorijām; funkcionālā gramatika un diskursa/reģistra/žanra teorijā sakņotas lasīšanas un rakstīšanas stratēģijas; datorlingvistikā un korpuslingvistikā sakņotas modernās teksta analīzes metodes..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis: Kursa mērķis ir padziļināt studējošo zināšanas par teksta, jo īpaši zinātniski tehniskā teksta, analīzes metodēm. Kursā tiks apskatīti fundamentālās analīzes tradīcijas (semantiskā, pragmatiskā un semiotiskā analīze, klasiskā satura analīze), kā arī modernie teksta analīzes paņēmieni (balstās uz datorlingvistiskas un korpuslingvistikas pētīšanas metodēm). Studiju priekšmeta uzdevumi: Kursa laikā studējošiem ir jāiemācas: • Noteikt teksta tipus un atbilstošas analīzes metodes; • Analizēt raksturīgās struktūrvienības, kas ietekmē teksta nozīmi dažādos līmeņos: atsevišķo vārdu, rindkopu un atlašu līmenī; • Sastatīt un salīdzināt funkcionālos stilus angļu un l
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj atpazīt teksta (jo īpaši zinātniski tehniskā) tipu, uzbūves principus, tekstuālās funkcijas un noteikt tam atbilstošo analīzes metodi. - Students analizē zinātniski tehniskus tekstus, rakstot kursa laikā atskaites, kopsavilkumus, esejas. Analizējamā teksta kopapjoms: 6000- 8000 vārdi. Pārbaudes veids: eksāmens. Vērtēšana: atzīme atbilstoši 10 ballu skalai.
Spēj analizēt teksta struktūrvienības, kas ietekmē teksta nozīmi dažādos līmeņos ( vārdi, vārdkopas, teikumu fenomens, rindkopas u. c.). - Students lieto analīzes procesā daudzveidīgās analīzes metodes un veidus (semantiskā, pragmātiskā, klasiskā u. c. ). Pārbaudes veids: semināri, eksāmens. Vērtēšana: atzīme atbilstoši 10 ballu skalai.
Spēj salīdzināt un sasaistīt teksta funkcionālo stilu avota valodas tekstā (angļu valodā) ar attiecīgo mērķvalodas tekstā (latviešu/krievu valodā). - Pārbaudes veids: esejas, eksāmens. Vērtēšana: atzīme atbilstoši 10 ballu skalai.
Spēj izveidot teksta analīzes pētniecisko projektu par izvēlēto studiju kursa tematu. - Pārbaudes veids: prezentācija, seminārs.
Priekšzināšanas Angļu valodas zināšanas B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]