VIA604 Zinātniskā rakstu valoda

Kods VIA604
Nosaukums Zinātniskā rakstu valoda
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Larisa Iļinska, Oksana Ivanova, Irina Liokumoviča, Anastasija Žiravecka
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studenti iepazīst zinātniskā un populāri zinātniskā stila izklāsta iezīmes, zinātniskā darba uzbūves un rakstīšanas pamatprincipus; apgūst iemaņas izvēlēties tēmai atbilstošu zinātnisko un uzziņu literatūru, leksikonus, enciklopēdijas; iemācās izvirzīt darba mērķus, formulēt uzdevumus, hipotēzi un secinājumus. Produktīvā un reproduktīvā mācību metode. Problēmiskā un izskaidrojoši ilustratīvā metode. Individuālais, pāru un grupu darbs praktiskajās nodarbībās, risinot docētāja izvirzīto problēmu, saprotot to, meklējot risinājumu, secinot, pārbaudot un novērtējot sasniegto rezultātu un tā ieguves procesus..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis: Apgūt zinātniskā izklāsta stila iezīmes – terminoloģiskās, morfoloģiskās un sintaktiskās stila iezīmes; apgūt zinātniskā izklāsta formas: referēšana, anotēšana, citēšana un norāžu sistēma; veidot iemaņas zinātniskā darba strukturēšanā: ievads, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi, nobeigums, tēzes, literatūras saraksts un pielikumi. Studiju priekšmeta uzdevumi: 1. Apgūt prasmi izvēlēties savām interesēm un spējām atbilstošu zinātniskā darba tēmu. 2. Apgūt prasmi izvirzīt zinātniskā pētījuma hipotēzi, formulēt mērķus un uzdevumus. 3. Iemācīties izvēlēties darba tēmai nepieciešamo literatūru. 4. Apgūt prasmi strādāt ar zinātnisko literatūru, periodiku, int
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izvēlēties zinātniskā darba tēmu, izvirzīt zinātniskā darba pētījuma hipotēzi un noteikt tā mērķus un uzdevumus. - Students iepazīst populārzinātniskā un zinātniskā izklāsta iezīmes, veidojot tēzes un recenzijas, rakstot anotācijas un sastādot referātu, kā arī prezentējot maģistra darba jau sastādīto izklāsta formu un saturu. Darbi tiek novērtēti ar atzīmi „ieskaitīts/ neieskaitīts”; eksāmena vērtēšana - atzīme
Spēj aktīvi lietot darba tēmai nepieciešamo literatūru, t.sk. zinātnisko literatūru, periodiku, interneta katalogus u.c. - Students regulāri demonstrē apgūtās prasmes zinātniskās un uzziņas literatūras izvēlē un izmantošanā, kā arī iemaņas zinātniskā izpētes objekta metodikā. Pārbaudes veids: aktīva piedalīšanās diskusijās, seminārā, eksāmens.
Spēj izprast zinātniskā izklāsta formas un darba uzbūves pamatprincipus. - Students analizē zinātniskos tekstus, mainot tajos funkcionālo stilu atbilstoši zinātniskā izklāsta stilam un principiem. Pasniegtie darbi tiek novērtēti semināra laikā ar atzīmi „ieskaitīts/ neieskaitīts”; eksāmena vērtēšana- atzīme pēc 10 ballu skalas.
Spēj izstrādāt un prezentēt referātu par pētījuma rezultātiem zinātniskajā konferencē; pēc konferences iesniegt publicēšanai zinātnisko rakstu. - Studenti sagatavo publicēšanai zinātnisko rakstu. Vērtēšana - atzīme pēc 10 ballu skalas.
Spēj apgūt maģistra darba zinātniskā izklāsta terminoloģiskās, morfoloģiskās, stilistiskās u.c. iezīmes. - Students izveido maģistra zinātniskā darba melnrakstu saskaņā ar darba mērķi un uzdevumiem, izklāsta un uzbūves pamatiem, ievērojot citēšanas veidu un ilustratīvo tehniku. Pārbaudes veids: eksāmens-maģistra darba melnraksta variants. Vērtēšana-atzīme pēc 10 ballu skalas.
Priekšzināšanas Angļu valodas zināšanas B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopējām vadlīnijām

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]