VIA603 Teorētiskā valodniecība

Kods VIA603
Nosaukums Teorētiskā valodniecība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Larisa Iļinska, Marina Platonova, Tatjana Smirnova
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kurss ir izveidots vienam semestrim maģistra programmas studentiem. Kursa ietvaros ir paredzētas 16 nodarbības (1 nodarbība 2 akadēmiskās stundas). Studentiem ir jāpārzina angļu valoda un teorētiskās valodniecības galvenie jēdzieni. Kursa laikā aplūko valodas izmaiņu veidus laika gaitā un tehnikas šo izmaiņu noteikšanai. Tā kā tulkotājam pēc būtības nepārtraukti ir jāpapildina savas zināšanas, uzmanību pievēršot jaunai tehniskajai terminoloģijai vai arī speciālai informācijai kādā šaurākā sfērā, teorētiskā valodniecība maģistra profesionālajās studijās ir izveidota kā akadēmiskā kvalifikācija topošajam vai pieredzējušiem profesionāliem tulkotājiem..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmets mērķis: atkārtot un apgūt teorētiskās valodniecības pamatjēdzienus, it īpaši uzmanību pievēršot lietišķajai valodniecībai un tulkošanas studijām; nodrošināt teorētisko bāzi, lai spētu veikt darba valodu sastatāmo analīzi visaugstākajā līmenī; pārskatīt mūsdienu teorijas par valodas būtību, lai veidotu nepieciešamās pamatzināšanas. Studiju priekšmeta uzdevumi: • padziļināt zināšanas lingvistikas vēsturē; • iepazīstināt studentus ar mūsdienu lingvistikas teorijām; • iepazīstināt studentus ar lingvistikas dažādajām nozarēm; • apspriest tulkošanu lietišķās valodniecības ietvaros; • apgūt valodas universālijas, veikt sastatāmo analīzi, izmantojot teorētiskās valodniecība
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj pilnveidot teorētiskās zināšanas lingvistikas vēsturē un mūsdienu lingvistikas jomā. - Students lasa jaunāko metodisko un zinātniski pētniecisko literatūru lingvistikas jomā, piedalās semināros un diskusijās auditorijā. Vērtēšana: ar atzīmi ieskaitīts/neieskaitīts.
Spēj diskutēt par lietišķās lingvistikas teorijām. - Students sagatavo semestra laikā referātu un uzstājas auditorijā par kādu no izvēlētajām tēmām teorētiskajā valodniecībā. Pārbaudes veids: semināri, diskusijas, eksāmens. Vērtēšana: 10 ballu sistēmā.
Spēj sistemātiski apgūt teorētiskās valodniecības raksturīgākos jēdzienus. - Students izprot valodniecības teorijā apgūtos jēdzienus un precīzi lieto tos profesionālajās maģistra studijās. Pārbaudes veids: semināri, diskusijas, eksāmens.Vērtēšana: 10 ballu sistēmā.
Spēj bagātināt zināšanas valodas pētīšanas metožu aspektā. - Students raksta 1-2 esejas par apgūto teorētisko materiālu. Vērtēšana: 10 ballu sistēmā.
Priekšzināšanas Angļu valodas zināšanas B2 līmenī saskaņā ar EKV

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]