VIA602 Translataloģijas teorētiskās koncepcijas

Kods VIA602
Nosaukums Translataloģijas teorētiskās koncepcijas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Larisa Iļinska, Tatjana Smirnova
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studenti attīsta savu kompetenci tulkošanas teorijā, kas apgūta bakalaura studiju laikā. Diskusijas un tulkošanas problēmu risināšana palīdz studentiem uzlabot savas profesionālās iemaņas. Kursa ietvaros studentiem tiek piedāvāts literatūras saraksts par tulkošanas teoriju, rosinot studentus patstāvīgi lasīt par apgūstamo priekšmetu. Notiek lekcijas un semināri par tulkošanas teorijas izvēlētajām tēmām, kā arī studentus ierosina piedalīties kritiskajās diskusijās. Studentiem patstāvīgi ir jālasa dažādi materiāli par apgūstamo vielu. Nepieciešams individuāls darbs ar konspektiem, teorētiskiem materiāliem, lai iepriekš sagatavotos diskusijām klasē. Studiju kursa laikā studenti pilnveido savas zināšanas par apgūstamo studiju priekšmetu, kā arī lasa dažāda veida literatūru par apgūstamo vielu..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis: Kursa mērķis ir attīstīt kritisko domāšanu par tulkošanas dažādām pieejām (filozofiskā, lingvistiskā, sociolingvistiskā, literārā, tehniskā, semiotiskā, datorizētā, u.c.) un pilnveidot studentu pamatzināšanas, kuras var izmantot praksē. Studiju priekšmeta uzdevumi: - pilnveidot teorētiskās un praktiskās pamatzināšanas par tulkošanas teorijas dažādiem jēdzieniem; - izvērtēt modernās lingvistikas ietekmi uz interlingvālās tulkošanas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem: nozīmes jēdziens tulkošanā, ekvivalence un debates par ekvivalences jēdzienu; - apspriest profesionālus un praktiskus jautājumus, kas saistīti ar rakstisko un mutisko tulkošanu: tulkošana kā
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj pilnveidot teorētiskās un praktiskās pamatzināšanas par tulkošanas teorijas jēdzieniem. - Students bagātina teorētiskās zināšanas, lasot literatūru un sastādot konspektus translatoloģijas zinātnē; praktiskajā aspektā pierāda savu kompetenci tulkošanas jēdzienu precīzā lietošanā. Pārbaudes veids: diskusijas, semināri, eksāmens.
Spēj izvērtēt modernās lingvistikas ietekmi tulkošanas teorētiskajos un praktiskajos aspektos. - Students piedalās semināros, analizējot tulkošanas funkcionālo teoriju praktiskajā aspektā. Pārbaudes veids: diskusijas, semināri, eksāmens.
Spēj iztirzāt profesionālos praktiskos jautājumus, aptvert dažāda veida tulkošanas problēmas un attīstīt stratēģiju to atrisināšanai rakstiskās un mutiskās tulkošanas jomā. - Students pierāda savu kompetenci rakstiskās un mutiskās tulkošanas jomā, diskutējot par galvenajiem jēdzieniem un tulkošanas problēmjautājumiem, risinot tos semināros un eksāmenā. Pārbaudes veids: diskusijas, semināri, eksāmens. Vērtēšana: 10 ballu sistēmā.
Spēj iepazīt dažādas metodes tulkojamā materiāla pētīšanā maģistra disertācijas izstrādei. - Students izveido daudzveidīgo translatoloģijas metožu savas individuālās pamatnostādnes, to mērķtiecīgai lietošanai maģistra disertācijas tulkošanas procesa realizēšanā. Vērtēšana: 10 ballu sistēmā.
Priekšzināšanas Angļu valodas prasmes B2 līmenī saskaņā ar EKV

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]