VIA610 Tulka/tulkotāja prasmes

Kods VIA610
Nosaukums Tulka/tulkotāja prasmes
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Irina Liokumoviča, Marina Platonova, Antra Roskoša
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Uzsākot kursu tiek pieņemts, ka studējošais augstā profesionālā līmenī pārvalda gan avotvalodu, gan arī mērķvalodu. Tomēr, lai veiksmīgi izpildītu savu darbu, tulkiem un tulkotājiem ir nepieciešams attīstīt un pilnveidot vairākas papildus prasmes. Līdz ar to kursa mērķis ir padziļināt un pilnveidot maģistra profesionālo studiju programmas studējošo zināšanas par a) mērķsabiedrības kulturālajām īpašībām, b) mērķvalodas lietošanas leksiskajām un stilistiskajām niansēm noteiktajā profesionālajā virzienā, c) vispārizglītojošajām nozarēm, d) zinātniskā pētījuma veikšanas procesu, e) datora izmantošanu tulkošanas procesā f) komercdarbības svarīgiem procesiem. Kursa laikā studenti pilnveido savas zināšanas un sapratini par apgūstamo studiju priekšmetu, kā arī patstāvīgi lasa literatūru par mācību vielu..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis: Kursa mērķis ir gan teorētiski, gan praktiski pilnveidot un attīstīt tādas studējošo lingvistiskās un ārpuslingvistiskās prasmes, kas ir nepieciešamas katram profesionālam tulkam/tulkotājam. Studiju priekšmeta uzdevumi: Kursa ietvaros studenti uzlabos: • Lingvistiskās prasmes (lasīšanas, rakstīšanas, klausīšanās un runāšanas prasmes); • Pētnieciskās prasmes (monolingvālo un bilingvālo vārdnīcu, dažāda veida enciklopēdiju un citu zinātnisko un uzziņas literatūras avotu izmantošana); • Analītiskās prasmes (labākas tulkojuma struktūras, uzbūves principa un nozīmes identificēšana); • Datorprasmes (informācijas un laika pārvaldība); • Prezentācijas prasmes
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj uzlabot lingvistiskās prasmes (lasīšana, rakstīšana, klausīšanās un runāšana). - Students bagātina tehnisku un akadēmisko rakstu valodu, pilnveido lasīšanas tehniku un paņēmienus un lietišķā starpnieka runu, attīsta verbālās informācijas uztveršanas prasmes. Pārbaudes veids: diskusijas, semināri, rakstiski pārbaudes darbi, praktiski uzdevumi.
Spēj uzlabot pētnieciskās prasmes. - Students aizvien paplašina monolingvālo un bilingvālo vārdnīcu, dažāda veida enciklopēdiju un citu zinātnisko un uzziņas literatūras avotu izmantošanu. Pārbaudes veids: diskusijas, semināri, projekts (I daļa).
Spēj uzlabot analītiskās prasmes (labāka tulkojuma struktūra, uzbūves princips un nozīme). - Students veic teksta mikro un makro analīzi; saskaņotības un sakarības analīzi; pēta un identificē labākas formas un nozīmi. Pārbaudes veids: rakstiski pārbaudes darbi, praktiski uzdevumi, projekts (II daļa).
Spēj uzlabot datorprasmes (informācijas un laika pārvaldība). - Students izjūt informācijas un laika pārvaldību, veic informācijas apstrādi un uzglabāšanu, lieto mašīntulkošanas programmas. Pārbaudes veids: projekts (III daļa).
Spēj uzlabot prezentācijas prasmes (brīvs un akurāts tulkojums, tehniskā aprīkojuma izmantošana). - Students tulko auditorijā, publiskā telpā, konferencē, prezentēšana laikā u. c. Pārbaudes veids: mutiska prezentācija.
Spēj uzlabot sociālās, kulturālās un ētiskās prasmes. - Students pārzina mērķsabiedrības īpašības un profesionālo ētikas kodeksu. Pārbaudes veids: diskusijas un pārrunas.
Spēj uzlabot komercprasmes (tirgzinība, pārrunu vadīšana, cenu veidošana). - Students pārzina ārštata tulka/ tulkotāja darba prasības un normas. Eksāmens: rakstiskā daļa-8 uzdevumu bloki – 90 min; mutiskā daļa – noteiktas prasmes analīze. Vērtēšanas sastāvdaļas: līdzdalība-5%; rakstu darbi-25%; pētnieciskais projekts-30%; kritiskais novērtējums-5%, eksāmens– 35%.
Priekšzināšanas Angļu valodas zināšanas B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopējām vadlīnijām.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]