IĀS513 Intelektuālā īpašuma starptautiskā aizsardzība

Kods IĀS513
Nosaukums Intelektuālā īpašuma starptautiskā aizsardzība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Tiesību zinātnes
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Remigijs Počs, Linda Bīriņa
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Intelektuālā īpašuma (IĪ) aizsardzības nepieciešamība. IĪ klasifikācija. Intelektuālā īpašuma ekonomiskie aspekti. Starptautisko institūciju darbība IĪ aizsardzības jomā. Līgumi IĪ jomā. ES paplašināšanās: Kopienas preču zīmes un dizainparaugi. Eiropas Patentu sistēma. IĪ kā uzņēmējdarbības stratēģijas sastāvdaļa. IĪ novērtēšana. Uzņēmuma vērtība un IĪ. IĪ kā investīcijas aizsardzība. IĪ un mārketings. IĪ un uzņēmuma eksporta iespējas. IĪ un mazie un vidējie uzņēmumi..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Intelektuālais īpašums un tā aizsardzība ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par intelektuālo īpašumu un kura nolūks ir palīdzēt studentiem izprast intelektuālā īpašuma aizsardzības principus un iegūt prasmi patstāvīgi pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus intelektuālā īpašuma politikas veidošanai iestādē vai uzņēmumā. Uzdevumi: • izprast intelektuālo īpašuma kā ekonomisko un juridisko kategoriju; • prast izmantot intelektuālā īpašuma statistiku un patentu informāciju ar aprēķinu, plānu, pārskatu un statistisko datu palīdzību; • pielietot ekonomiskās zināšanas, komunikatīvās prasmes.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprast autortiesību un patentu aizsardzības principus. Jāprot sastādīt patenta pieteikumu un analizēt patentu statistiku. - Patstāvīgais darbs ORTUSā
Izprast dizainparaugu jēdzienu un to aizsardzības principus. Jāprot sastādīt dizainparauga patenta pieteikumu un analizēt dizainparaugu statistiku. - Patstāvīgais darbs ORTUSā
Izprast augu šķirņu aizsardzības principus. Jāprot sastādīt augu šķirnes reģistrācijas pieteikumu. - Patstāvīgais darbs ORTUSā
Izprast preču zīmes jēdzienu, veidus un to aizsardzības principus. Jāprot sastādīt preču zīmes reģistrācijas pieteikumu un analizēt preču zīmju statistiku. - Patstāvīgais darbs ORTUSā
Izprast firmu aizsardzības principus. Izprast komercnoslēpuma jēdzienu, veidus un to aizsardzības principus. Izprast aizsardzības pret negodīgās konkurences principus. - Patstāvīgais darbs ORTUSā
Izprast ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jēdzienu, veidus un to aizsardzības principus. - Patstāvīgais darbs ORTUSā
Priekšzināšanas nav nepieciešamas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
94.00 86.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RIGS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. L.Bīriņa Kalnciema 6-311 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. L.Bīriņa Kalnciema 6-311 3 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]