IĀS513 Intelektuālā īpašuma starptautiskā aizsardzība

Kods IĀS513
Nosaukums Intelektuālā īpašuma starptautiskā aizsardzība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Tiesību zinātnes
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Remigijs Počs, Linda Bīriņa
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kursā tiek iegūtas zināšanas par intelektuālā īpašuma aizsardzības nepieciešamību, kvalifikāciju un ekonomiskajiem aspektiem. Tiek padziļināti aplūkota starptautisko institūciju darbība intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā, Eiropas patentu sistēma. Tiek apskatīta intelektuālā īpašuma nozīme uzņēmējdarbības stratēģijas un vērtību veidošanā, investīciju aizsardzībā, kā arī mārketinga un uzņēmuma eksporta iespēju kontekstā. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir dod priekšstatu par intelektuālā īpašuma starptautiskās aizsardzības principiem. Studiju kursa ietvaros studenti apgūst izpratni par starptautiskiem nolīgumiem intelektuālā īpašuma aizsardzībai un iegūst prasmi patstāvīgi pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus intelektuālā īpašuma politikas veidošanai iestādē vai uzņēmumā. Uzdevumi: 1) izprast intelektuālā īpašuma starptautiskās aizsardzības principus; 2) prast izmantot intelektuālā īpašuma statistiku un patentu informāciju ar aprēķinu, plānu, pārskatu un statistisko datu palīdzību; 3) pielietot ekonomiskās zināšanas un komunikatīvās prasmes intelektuālā īpašuma aizsardzībai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izprast intelektuālā īpašuma veidus un intelektuālā īpašuma lomu pasaules ekonomikas struktūrā un pārzina starptautiskās institūcijas intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā. - Speciālās literatūras apguve. Situāciju analīze.
Izprot autortiesību, patentu, dizainparaugu, augu šķirņu un preču zīmes jēdzienu un to starptautiskās aizsardzības principus. Prot noformēt to pieteikumus un analizēt ar intelektuālā īpašuma veida saistīto statistiku. - Pastāvīgais darbs ORTUS. Diskusijas. Semināri.
Izprot komercnosaukuma, komercnoslēpuma un negodīgas konkurences starptautiskās aizsardzības principus, spēj zināšanas pielietot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai. - Praktiskie darbi ORTUS. Speciālās literatūras apguve. Situāciju analīze. Diskusijas.
Pārzina intelektuālā īpašuma novērtēšanas metodes, spēj pielietot tās intelektuālā īpašuma politikas veidošanai iestādē vai uzņēmumā. - Speciālās literatūras apguve. Situāciju analīze. Diskusijas. Eksāmena jautājumi.
Priekšzināšanas nav nepieciešamas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
94.00 86.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RIGS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. L.Bīriņa Kalnciema 6-311 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. L.Bīriņa Kalnciema 6-311 3 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
1 Lekc. L.Bīriņa Kalnciema 6-309 4 18.15 - 19.50 * *
1 Lekc. L.Bīriņa Kalnciema 6-309 4 20.15 - 21.50 * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]