IĀS512 Starptautisko ekonomisko sakaru tiesiskā regulēšana

Kods IĀS512
Nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru tiesiskā regulēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Tiesību zinātnes
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Remigijs Počs, Inga Kačevska
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Starptautiskās tirdzniecības tiesību (STT) jēdziens. Moderno STT sistēma. STT kodifikācija un unifikācija. Starptautiskās tirdzniecības regulējums ekonomiskās integrācijas apstākļos. Ārējās tirdzniecības darījumi. Preču piegāde starptautiskajā tirdzniecībā. Starptautiskie pārvadājumi, apdrošināšana un norēķini un to loma starptautiskajā tirdzniecībā. Starptautisko komerciālo strīdu izšķiršanas kārtība..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir dot priekšstatu par starptautisko ekonomisko sakaru tiesisko regulējumu, par dažādu un mūsdienīgu metožu izmantošanu starptautisko ekonomisko sakaru realizēšanā un ar tiem saistīto strīdu risināšanā. Uzdevumi: • izprast starptautiskās tirdzniecības tiesību (STT) rašanās, darbības un attīstības pamatprincipus; • izprast STT sistēmu, tiesību aktu specifiku un hierarhiju; • pielietot zināšanas un prasmes pareizi interpretējot un piemērojot nacionālos un starptautiskos ārējo tirdzniecību regulējošos tiesību aktus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izpratne par Starptautiskās tirdzniecības tiesību (STT) jēdzienu, priekšmetu metodēm un principiem. - Patstāvīgais darbs ORTUSā.
Zināšanas par dažādiem STT avotiem, kā – starptautiskie līgumi, starptautiskās paraža, unificētie starptautiskie noteikumi, nacionālie tiesību akti. - Patstāvīgais darbs ORTUSā.
Izpratne par tiesību kodifikācijas un unifikācijas procesiem. Valstisko un nevalstisko organizāciju, kas veic STT unifikāciju, harmonizāciju un standartizāciju darbība. - Patstāvīgais darbs ORTUSā.
Izpratne par ES izveidošanu un darbības pamatprincipiem. Muitas savienība, brīvā preču kustība. ES primārie un sekundārie tiesību akti. - Patstāvīgais darbs ORTUSā.
Zināšanas par ĀTD veidiem, formām, metodēm. Iemaņas un prasmes ārējās tirdzniecības darījumu noslēgšanā. Starptautiskās tirdzniecības līguma (kontrakta) forma, struktūra un saturs. Ārējās tirdzniecības darījumu izpildīšana, to neizpildīšanas sekas. - Gala pārbaude-eksāmens.
Zināšanas un izpratne par starptautiskajiem piegādes noteikumiem INCOTERMS. Prasme tos izvēlēties un piemērot.
Zināšanas par dažādu ar ārējās tirdzniecības operāciju realizēšanu saistītu darbību veikšanu.
Zināšanas par strīdu izšķiršanas veidiem un kārtību. Prasme aizstāvēt savu viedokli tiesā un šķīrējtiesā.
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz pamatzināšanām, kas iegūtas ekonomikā, tiesībās, uzņēmējdarbībā, starptautiskajos ekonomiskajos sakaros. Nepieciešamas svešvalodu zināšanas.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
141.00 129.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]