IĀS512 Starptautisko ekonomisko sakaru tiesiskā regulēšana

Kods IĀS512
Nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru tiesiskā regulēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Tiesību zinātnes
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Remigijs Počs, Inga Kačevska
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Starptautiskās tirdzniecības tiesību (STT) jēdziens. Moderno STT sistēma. STT kodifikācija un unifikācija. Starptautiskās tirdzniecības regulējums ekonomiskās integrācijas apstākļos. Ārējās tirdzniecības darījumi. Preču piegāde starptautiskajā tirdzniecībā. Starptautiskie pārvadājumi, apdrošināšana un norēķini un to loma starptautiskajā tirdzniecībā. Starptautisko komerciālo strīdu izšķiršanas kārtība..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir dot priekšstatu par starptautisko ekonomisko sakaru tiesisko regulējumu, par dažādu un mūsdienīgu metožu izmantošanu starptautisko ekonomisko sakaru realizēšanā un ar tiem saistīto strīdu risināšanā. Uzdevumi: • izprast starptautiskās tirdzniecības tiesību (STT) rašanās, darbības un attīstības pamatprincipus; • izprast STT sistēmu, tiesību aktu specifiku un hierarhiju; • pielietot zināšanas un prasmes pareizi interpretējot un piemērojot nacionālos un starptautiskos ārējo tirdzniecību regulējošos tiesību aktus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot starptautisko tirdzniecības tiesību jēdzienu, metodes un principus. - Patstāvīgais darbs ORTUSā. Diskusijas.
Pārzina starptautiskās tirdzniecības tiesību avotus – starptautiskos līgumus, unificētos starptautiskos noteikumus un nacionālo tiesību aktus. - Patstāvīgais darbs ORTUSā. Ietverti jautājumi eksāmenā.
Izprot starptautisko piegāžu noteikumus un ar pārvadājumu tiesisko regulējumu saistītos jautājumus, spēj tos izvēlēties un piemērot. - Patstāvīgais darbs ORTUSā. Ietverti jautājumi eksāmenā.
Pārzina informāciju par starptautiskiem preču pirkuma pārveduma līgumiem, iegūst iemaņas un prasmes ārējās tirdzniecības darījumu noslēgšanā un saprot starptautisko komercdarījumu neizpildīšanas sekas. - Patstāvīgais darbs ORTUSā. Ietverti jautājumi eksāmenā.
Pārzina strīdu izšķiršanas veidus un kārtību, kas ļauj aizstāvēt savu viedokli tiesā un šķīrējtiesā. - Patstāvīgais darbs ORTUSā. Ietverti jautājumi eksāmenā.
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz pamatzināšanām, kas iegūtas ekonomikā, tiesībās, uzņēmējdarbībā, starptautiskajos ekonomiskajos sakaros. Nepieciešamas svešvalodu zināšanas.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
141.00 129.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RIGS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. I.Kačevska Kalnciema 6-308 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. I.Kačevska Kalnciema 6-308 3 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]