IĀS511 Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

Kods IĀS511
Nosaukums Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Astra Auziņa-Emsiņa, Oskars Priede
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Globalizācija, tās cēloņi, attīstību ietekmējošie faktori. Globalizācijas galvenie dalībnieki un viņu ietekme uz mūsdienu pasauli. Pasaules saimniecības globalizācija. Ekonomiskie un sociālie globalizācijas aspekti. Integrācija kā viena no globalizācijas izpausmēm. Mūsdienu tehnoloģijas un globalizācijas procesi. Starptautiskā darba dalīšanas jaunās tendences. Valstu un starptautisko organizāciju loma, politikas, kopējas rīcības pasaules ilgtspējas attīstības kontekstā. Globalizācija un attīstības iespējas. Eiropas Savienības paplašināšanās - ieguvumi un zaudējumi. ES galvenās politikas. ES ārējās tirdzniecības politika ES paplašināšanās. Latvija un Eiropas Savienība. Latvijas integrācija pasaules saimniecībā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir dot priekšstatu par ekonomikas globalizāciju un integrāciju mūsdienās un palīdzēt studentiem izprast šo procesu cēloņus un sekmes un iegūt prasmi patstāvīgi pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus šajos apstākļos. Uzdevumi: • izprast pasaules ekonomikas globalizāciju un integrāciju; • prast izmantot ekonomisko teoriju un modeļus ekonomisko seku novērtēšanā; • sniegt ekonomisko informāciju ar aprēķinu, plānu, pārskatu un statistisko datu palīdzību, novērtēt informācijas pielietojamību situācijas novērtēšanā un lēmumu pieņemšanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izzināt pasaules ekonomikas globalizācijas un integrācijas procesu būtību. - Patstātīvaigais darbs ORTUSā
Jāpārzina globālo pasaules preču, pakalpojumu, finanšu un darba tirgu veidošanas un attīstības tendences un jāprot tās analizēt. - Patstātīvaigais darbs ORTUSā
Jāpārzina starptautiskās ekonomiskās integrācijas formas un situāciju mūsdienu pasaules saimniecībā un jāprot šīs zināšanas izmantot integrācijas procesu analīzei. - Patstātīvaigais darbs ORTUSā
Jāpārzina Latvijas prioritātes un problēmas uz pasaules ekonomikas attīstības fonā un jāprot lietot zināšanas Latvijas interešu noteikšanā un aizstāvēšanā starptautisko ekonomisko organizāciju ietvaros. - Eksāmens
Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas ekonomikā un starptautiskajos ekonomiskajos sakaros.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
94.00 86.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RIGS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 2 18.15 - 19.50 *
1 Lekc. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 2 20.15 - 21.50 *
1 Lekc. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 3 18.15 - 19.50 *
1 Lekc. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 3 20.15 - 21.50 *
1 Lekc. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 4 18.15 - 19.50 *
1 Lekc. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 4 20.15 - 21.50 *
1 Lekc. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 5 18.15 - 19.50 *
1 Lekc. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 5 20.15 - 21.50 *
AIGS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 2 18.15 - 19.50 *
1 Lekc. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 2 20.15 - 21.50 *
1 Lekc. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 3 18.15 - 19.50 *
1 Lekc. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 3 20.15 - 21.50 *
1 Lekc. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 4 18.15 - 19.50 *
1 Lekc. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 4 20.15 - 21.50 *
1 Lekc. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 5 18.15 - 19.50 *
1 Lekc. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 5 20.15 - 21.50 *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]