IĀS214 Intelektuālais īpašums un tā aizsardzība

Kods IĀS214
Nosaukums Intelektuālais īpašums un tā aizsardzība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Tiesību zinātnes
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Remigijs Počs, Līga Fjodorova, Linda Bīriņa
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Intelektuālā īpašuma (IĪ) aizsardzības nepieciešamība. IĪ klasifikācija. Intelektuālā īpašuma ekonomiskie aspekti. Starptautisko institūciju darbība IĪ aizsardzības jomā. Līgumi IĪ jomā. ES paplašināšanās: Kopienas preču zīmes un dizainparaugi. Eiropas Patentu sistēma. IĪ kā uzņēmējdarbības stratēģijas sastāvdaļa. IĪ novērtēšana. Uzņēmuma vērtība un IĪ. IĪ kā investīcijas aizsardzība. IĪ un mārketings. IĪ un uzņēmuma eksporta iespējas. IĪ un mazie un vidējie uzņēmumi..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Intelektuālais īpašums un tā aizsardzība ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par intelektuālo īpašumu un kura nolūks ir palīdzēt studentiem izprast intelektuālā īpašuma aizsardzības principus un iegūt prasmi patstāvīgi pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus intelektuālā īpašuma politikas veidošanai iestādē vai uzņēmumā. Uzdevumi: • izprast intelektuālo īpašuma kā ekonomisko un juridisko kategoriju; • prast izmantot intelektuālā īpašuma statistiku un patentu informāciju ar aprēķinu, plānu, pārskatu un statistisko datu palīdzību, novērtēt informācijas pielietojamību situācijas novērtēšanā un lēmumu pieņemšanā; • pielietot ekonomiskās zināšanas, komunikatīvās prasmes
Priekšzināšanas nav nepieciešamas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]