IĀS213 Kvalitātes sistēmu vadīšana

Kods IĀS213
Nosaukums Kvalitātes sistēmu vadīšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Kvalitātes vadība
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Dmitrijs Solovjovs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets sniedz ieskatu par kvalitātes sistēmu vadīšanā izmantojamām kvalitātes metodēm, sistēmām, standartiem un rīkiem, to praktisko pielietojumu analīzi un rezultātu novērtējumu. Tiek aplūkota kvalitātes vadības teorijas attīstības vēsture, to loma sasaistē ar starptautisko uzņēmējdarbību. Tiek apskatītas dažādas eksistējošas kvalitātes sistēmas, pašnovērtēšanas un kvalitātes noteikšanas metodes. Priekšmets palīdz nodrošināt kvalitātes sistēmas vadīšanas teorētisko un praktisko pamatu, starptautisko kvalitātes standartu ieviešanas, uzturēšanas un pilnveidošanas politikas apgūšanu..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas kvalitātes sistēmu vadīšanā, izmantojamās kvalitātes metodēs, standartos, kā arī to rezultātu novērtējumā. Caur praktiskiem komandas un individuālajiem darbiem, attīstīt studentu spēju, veikt uzņēmuma kvalitatīvu analīzi, izvēlēties piemērotus kvalitātes sistēmas un rīkus, komunikāciju izteiksmes veidus iekšējo auditu procesos. Students pārzinās kvalitātes vadības teorijas attīstības vēsturi, to lomu starptautiskajā uzņēmējdarbībā. Studentam jāprot orientēties un klasificēt mūsdienīgās kvalitātes sistēmas, pašnovērtēšanas un kvalitātes noteikšanas metodes.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students pārzina metodes un to pielietojumu, kā veikt KVS efektivitātes novērtējumu. - Patstāvīgais uzdevums. Teorijas apraksts un praktiskā pielietojuma pamatojums.
Students prot veidot kvalitātes vadības politiku uzņēmumā, sastādīt kvalitātes rokasgrāmatu. - Komandas patstāvīgais darbs datu informācijas avotu atrašanā, atlasē, sistematizēšanā un vērtējumu izteikšanā. Darba prezentācija auditorijai.
Students pārzina, kā notiek kvalitātes personāla apmācība un sertificēšana. - Patstāvīgais darbs ORTUS vidē: Rokasgrāmatas sastādīšanas praktiskais uzdevums.
Studentam būs nepieciešamās zināšanas KVS teorijā, efektivitātes novērtēšanas uzdevumu pildīšanā, kvalitātes mājas sastādīšanā, pašnovērtēšanas metožu pielietošanā. - Ieskaite - divi teorētiski jautājumi un viens praktiskais uzdevums.
Priekšzināšanas Mikro / Makro ekonomikas pamati, Uzņēmējdarbības pamati, Statistika, Tirgzinības.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2017/2018 gada pavasara semestris
RICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. D.Solovjovs Kalnciema 6-311 1 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Asoc.prof. D.Solovjovs Kalnciema 6-311 1 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
RICS0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. D.Solovjovs Kalnciema 6-311 1 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Asoc.prof. D.Solovjovs Kalnciema 6-311 1 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
RICL0 4. kurss, 11 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. D.Solovjovs Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Asoc.prof. D.Solovjovs Kalnciema 6-308 0 09:00 - 12:00
1 I Asoc.prof. D.Solovjovs Kalnciema 6-308 0 12:30 - 14:30
1 Lekc. Asoc.prof. D.Solovjovs Kalnciema 6-308 0 12:30 - 15:30
1 Lekc. Asoc.prof. D.Solovjovs Kalnciema 6-321 0 12:30 - 15:30
2018/2019 gada rudens semestris
RICL0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. D.Solovjovs Kalnciema 6-301 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]