IĀS208 Eiropas Savienības kopējā ārējās tirdzniecības politika

Kods IĀS208
Nosaukums Eiropas Savienības kopējā ārējās tirdzniecības politika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Ivars Pucens, Jānis Zakovics
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets sniedz ieskatu Eiropas Savienības kopējās ārējās tirdzniecības politikas aktualitātēs, tai skaitā attiecībā uz globālās tirdzniecības sistēmas pārvaldību, divpusējām un reģionālām tirdzniecības attiecībām ar trešajām valstīm, kā arī Eiropas Savienības vienpusējām tirdzniecības politikas aktivitātēm. Tā ietvaros tiek aplūkoti specifiski tirdzniecības politikas jautājumi sākot ar preču un pakalpojumu tirdzniecību, tarifu un netarifu tirdzniecības barjerām līdz Eiropas Savienības ārējās konkurētspējas veicināšanas instrumentiem un politikas iniciatīvām..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Izprast un pārzināt Eiropas Savienības kopējās ārējās tirdzniecības politikas principus, instrumentus un īstenošanas mehānismus, to aktualitātes. Studiju rezultāti: - students orientēsies Eiropas Savienības kopējās ārējās tirdzniecības politikas virzienos, prioritātēs un aktualitātēs; - pārzinās starptautiskās tirdzniecības līgumtiesiskās bāzes principus un spēs interpretēt tos; - spēs atpazīt un novērtēt preču un pakalpojumu tirgus pieejamības barjeras trešo valstu tirgos; - zinās iespējamās rīcības virzienus starptautiskās tirdzniecības noteikumiem neatbilstošu trešo valstu tirgus pieejamības barjeru risināšanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students orientējas Eiropas Savienības kopējās ārējās tirdzniecības politikas virzienos, prioritātēs un aktualitātēs. - Zināšanu pārbaudes darbi (kontroldarbi) un eksāmens.
Students pārzina starptautiskās tirdzniecības līgumtiesiskās bāzes principus un spēj interpretēt tos. - Zināšanu pārbaudes darbi (kontroldarbi) un eksāmens.
Students atpazīst un spēj novērtēt preču un pakalpojumu tirgus pieejamības barjeras trešo valstu tirgos. - Zināšanu pārbaudes darbi (kontroldarbi) un eksāmens.
Students zina iespējamās rīcības virzienus starptautiskās tirdzniecības noteikumiem neatbilstošu trešo valstu tirgus pieejamības barjeru risināšanai. - Zināšanu pārbaudes darbi (kontroldarbi) un eksāmens.
Priekšzināšanas Starptautiskās ekonomikas un Eiropas Savienības organizācijas jautājumos.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]