ĶVT352 Inženiersistēmu ūdens ķīmija

Kods ĶVT352
Nosaukums Inženiersistēmu ūdens ķīmija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Daina Kalniņa
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets sniedz izpratni par ūdenī notiekošajiem fizikāli ķīmiskiem procesiem, kuri nosaka inženiertehnisko risinājumu izvēli..
Dispersas sistēmas,to loma ūdens ķīmijā .Rupji dispersas sistēmas un to īpašibas un stabilitāte.Virsmas parādības.Galvenie ūdens kvalitāti raksturojošie parametri- sārmainība, cietība, pH, bufersistēmas ūdenī, ūdenī izķīdušais skābeklis, bioķīmiskais skābekļa patēriņš, ķīmiskais skābekļa patēriņš Prasības ūdenim, ja to izmanto tvaiku ražošanas saimniecībā. Katlakmens.Ūdens iedarība uz metāliem.Hidrosfēras piesārņojums.Naftas produkti. Pamatprasības kvalitatīvu un kvantitatīvu rezultātu iegūšanai ūdens inženierķīmijā. Standartu izmantošana. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta “Inženiersistēmu ūdens ķīmija” mērķis ir dot studentiem iespēju apgūt : 1) teorētiskās zināšanas ūdens ķīmijā augstskolas līmenī, izmantojot eksaktās zinātnes dabas procesu izpratnē, 2) attīstīt inženiertehnisko domāšanu vides ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, 3) izprast un apgūt: a) ūdens ķīmiskās un fizikālās īpašības, to nozīmi dabas un tehnoloģiskajos procesos, b) ūdenī esošo savienojumu fizikāli ķīmiskās īpašības, kas nosaka to kvalitāti un ūdens attīrīšanas tehnoloģiju izvēli, c) specifiskās prasības ūdenim, kuru izmanto siltumtehnikā un to skaidrojumu no fizikāli – ķīmiskā viedokļa, 4) radīt interesi par jaunākajiem sasniegumiem ūdens ķīmijā un tehnoloģijā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj saskatīt ciešo saistību ar ūdenī notiekošajiem fizikāli ķīmiskiem procesiem un izvēlēto inženiertehnisko risinājumu izvēli. - Pārbaudes veids:Demonstrējums Kritērijs: Spēj atšķirt koloīdas sistēmas un noteikt to atšķirību no rupji dispersām sistēmām vai/un īstiem škīdumiem.
Spēj novērtēt savas tehniskās spējas (kompetenci) analīžu veikšanā - Pārbaudes veids: Kontroldarbs Kritērijs: Students saņem analīžu rezultātu matemātisks izvērtējumu
Spēj izvērtēt analīžu rezultātus - Pārbaudes veids: Kontroldarbs Kritērijs: Spēj izvērtēt iegūto analīžu rezultātus un salīdzināt ar nepieciešamajiem normatīvajiem dokumentiem
Izprot ūdenī esošo disperso daļiņu lādiņa veidošanās mehānismu - Pārbaudes veids: Kontroldarbs Kritērijs: Prot izvēlēties elektrolītu, lai destabilizētu koloīdo sistēmu
Izprot ūdens inženiersistēmu tehnoloģisko procesu nodrošināšanai izmantojamo ķīmisko vielu īpašibas un to kaitīgumu cilvēkam un apkārtējai videi - Pārbaudes veids: Majas darbs Kritērijs: Prot analizēt dažādu ķīmisko vielu kaitīgumu cilvēkam un apkārtējai videi
Pietiekoši kompetenti pārzin inženiersistēmu ūdens ķīmiju. - Pārbaudes veids: Eksāmens.
Priekšzināšanas Pamatzināšanas ķīmijā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
90.00 94.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2017/2018 gada pavasara semestris
RBCS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. D.Kalniņa Paula Valdena iela 3/7-254 1 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. D.Kalniņa Paula Valdena iela 3/7-254 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
NBCS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. D.Kalniņa Paula Valdena iela 3/7-337 0 09:30 - 12:00
1 Pap.eks. D.Kalniņa Paula Valdena iela 3/7-320 0 10.00 - 12.00
1 Lekc.; Pr.d. D.Kalniņa Paula Valdena iela 3/7-320 0 10:00 - 14:00
1 Lekc.; Lab.d; Pr.d.; D.Kalniņa Paula Valdena iela 3/7-320 0 10:00 - 14:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]