BSG353 Santehnisko būvdarbu tehnoloģija

Kods BSG353
Nosaukums Santehnisko būvdarbu tehnoloģija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Siltumtehnika, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas
Struktūrvienība Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Aleksandrs Zajacs, Arturs Lešinskis
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mācību priekšmets paredzēts tehnoloģisko principu un pamatzināšanu apguvei. Mācību priekšmetā tiek apskatītas sekojošas svarīgākās pamattēmas: Santehnisko tehnoloģiju realizācijai nepieciešamo pielietojamo materiālu analītiski salīdzinošs apskats, cauruļu, gaisa vadu, fasondetaļu un savienojošo galu apstrādes un izgatavošanas paņēmienu apskats, paņēmieni atsevišķu sastāvdaļu savienošanai kopējā sistēmā, VGKS montāžas, palaišanas un regulēšanas īpatnības, ūdensapgādes sistēmu montāžas īpatnības un specifika, gāzesapgādes sistēmu montāžas, palaišanas un pārbaudes specifika un īpatnības, kanalizācijas sistēmu montāžas specifika un tās nosacījumi, sistēmas kopējā pārbaude, palaišana un regulēšana pirms nodošanas ekspluatācijā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta Santehnisko būvdarbu tehnoloģija mērķis ir apgūt būvdarbu tehnoloģiskos principus un pamatzināšanas. Uzdevums - attīstīt kompetenci un prasmes satehnisko būvdarbu plānošanā un vadīšanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izstrādāts un publiski aizstāvēts referāts par semestra sākumā saņemtu tēmu - Iastrādātā referāta publiska aizstāvēšana
Students spēj bibliotēkā un globālā tīmekļa resursos uzmeklēt informāciju par par semestra sākumā saņemtu tēmu - Iesniegtā referāta izmantotas literatūras saraksta izskatīšana
Students spēj veikt uzkrātās informācijas analīzi par semestra sākumā saņemtu tēmu - iesniegtā referāta teksta izskatīšana
Students spēj izveidot publiskas referāta nolasīšanas uzskates materiālus par semestra sākumā saņemtu tēmu - uzskates materiālu novērtēšana publiskās aizstāvēšanas laikā
Pārzina santehnisko sistēmu būvdarbu tehnoloģijas, izprot būvdarbu tehnoloģijas vispārējos principus un spēj raksturot dažādu santehnisko sistēmu būvdarbu tehnoloģijas īpatnības. - Rakstisks eksāmens.
Pārzināt LBN un MK noteikumu prasības apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas jomās: https://likumi.lv/ - LBN un MK noteikumu prasību apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas jomā un to izmaiņu zināšanu izvērtējums.
Priekšzināšanas Apkures, ventilācijas, ūdensapgādes un gāzapgādes sistēmu projektēšanā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RBCS0 5. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Zajacs Ķīpsalas 6b-400 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. A.Zajacs Ķīpsalas 6b-400 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]