BSG352 Gaisa kondicionēšana

Kods BSG352
Nosaukums Gaisa kondicionēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Siltumtehnika, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas
Struktūrvienība Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Arturs Lešinskis
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mācību priekšmets Gaisa kondicionēšana paredzēts gaisa kondicionēšanas principu un pamatzināšanu apguvei. Gaisa kondicionēšanas sistēmas ir neatņemama ēku sastāvdaļa, kas nepieciešama arī augstas kvalitātes produktu ražošanā, kur nepieciešama precīza telpu gaisa kvalitāte. Gaisa kondicionēšanas sistēmas ir arī vienas no galvenajām enerģijas patērētājām būvindustrijā. Priekšmets attīsta: izpratni par gaisa kondicionēšanas sistēmu darbību nodrošinot telpu gaisa temperatūru un mitrumu; sistēmu pamatelementu darbību; sistēmu slodžu noteikšanu un darbības stratēģiju..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta Gaisa kondicionēšana mērķis ir apgūt gaisa kondicionēšanas pamatprincipus. Uzdevums - attīstīt izpratni par gaisa kondicionēšanas sistēmu darbību un apgūt prasmes sistēmu slodžu noteikšanā un darbības stratēģijas izstrādē.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izstrādāts un publiski aizstāvēts referāts un projekts par semestra sākumā saņemtu tēmu - Publiska referāta un projekta aistāvēšana
Students spēj bibliotēkā un globālā tīmekla resursos uzmeklēt informāciju par par semestra sākumā saņemtu tēmu - Iesniegtā referāta izmantotas literatūras saraksta izskatīšana
Students spēj veikt uzkrātās informācijas analīzi par semestra sākumā saņemtu tēmu - iesniegtā referāta teksta izskatīšana
Students spēj izveidot publiskas referāta nolasīšanas uzskates materiālus par semestra sākumā saņemtu tēmu - uzskates materiālu novērtēšana publiskās aizstāvēšanas laikā
Pārzina gaisa kondicionēšanas teoriju, izprot gaisa kondicionēšanas sitēmu darbības principus un spēj raksturot dažādu gaisa kondicionēšanas sistēmu priekšrocības un trūkumus. Spēj veikt aprēķinus sistēmu projektēšanai. - Projekta aprēķinu etapu pārbaude
Pārzināt LBN un MK noteikumu prasības apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas jomās: https://likumi.lv/ - LBN un MK noteikumu prasību apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas jomā un to izmaiņu zināšanu izvērtējums.
Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas matemātikā, fizikā un ķīmijā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RBCS0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Profesors A.Lešinskis Āzenes 12-122 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Profesors A.Lešinskis Āzenes 12-122 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
NBCS0 5. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Lešinskis Ķīpsalas 6b-313 0 10:00 - 13:00
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Lešinskis Ķīpsalas 6b-313 0 10:00 - 14:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]