BBM212 Ievads būvmehānikā

Kods BBM212
Nosaukums Ievads būvmehānikā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmehānikas katedra
Mācībspēks Līga Gaile, Ivars Radiņš, Albīns Skudra, Ģirts Frolovs, Jans Veļičko, Līga Radiņa, Oskars Mednis
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Darinājumu kinemātiskā un struktūras analīze. Statiski noteicamas daudzlaidumu sijas un rāmji. Piepūļu noteikšana un ietekmes līniju konstruēšana. Trīslocīklu loki. Režģotas sistēmas. Elastīgo sistēmu īpašības un pārvietojumu aprēķins. Spēku metode statiski nenoteicamu sistēmu aprēķinam..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt stieņveida sistēmu iekšējo piepūļu aprēķina metodes un spēt tās realizēt konkrēju darinājumu aplēsēs.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja veidot ģeometriski nemainīgas stieņu sistēmas - Eksāmens.
Spēja noteikt iekšējās piepūles stieņveida konstrukciju elementos. - Aprēķinu darbs. Eksāmens.
Spēja veikt stieņu sistēmu pārvietojumu aprēķinu. - Aprēķinu darbs. Eksāmens
Spēja noteikt iekšējās piepūles statiski nenoteicamām stieņveida konstrukcijām un veikt to novērtējumu salīdzinot ar atbilstošām statiski noteicamās sistēmām. - Kontroldarbs.
Priekšzināšanas matemātika, stieņa mehānikas pamatprincipi.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
NBCS0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asistents L.Radiņa Āzenes iela 12-K1-115 0 10:00 - 15:00
1 Lekc.; Pr.d. Asistents L.Radiņa Āzenes iela 12-K1-115 0 10:00 - 15:00
1 Lekc. Asistents L.Radiņa Āzenes iela 12-K1-115 0 10:00 - 15:00
1 Lekc. Asistents L.Radiņa Ķīpsalas 6b-300 0 10:00 - 14:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]