IMP521 Nodokļu plānošana uzņēmumā

Kods IMP521
Nosaukums Nodokļu plānošana uzņēmumā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Vilnis Krastiņš
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Nodokļu politikas pamatprincipi. Nodokļu administrēšanas principi. Nodokļu plānošanas iespējas starptautisko ekonomisko sakaru sistēmā. Nodokļu plānošanas un optimizācijas vispārējie principi. Zemo nodokļu valsts un teritoriju iespējas un tiesiskais regulējums. Tiešo nodokļu plānošana. Maksāšanas īpatnības un starptautiskie līgumi, plānošanas ierobežojumi un tiesiskais ietvars. Transferta cenu veidošana. Netiešo nodokļu plānošana. Nodokļu administrācijas informācijas apmaiņa un cīņa ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis: dot nepieciešamās zināšanas un profesionālās iemaņas nodokļu un nodevu politikas mūsdienu attīstības tendencēs, starptautisko un ES normatīvo aktu piemērošanā un nodokļu lēmumu pieņemšanā komercdarbībai. Kursa uzdevumi ir apgūt nodokļu maksājumu plānošanas sistēmas pamatprincipus; apgūt nodokļu plānošanas elementus izmantojot nodokļu objektu, likmju, maksāšanas kārtības diferenciāciju, prast veikt nodokļu un nodevu aprēķinus, kas ir izmantojami uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanā, pielietot zināšanas un aprēķinu prasmes uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanā un ekonomiskā pamatošanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj kritiski analizēt nodokļu politikas pamatprincipus un attīstības posmus Latvijā un ārvalstīs, pārzinot nodokļu klasifikācijas, nodokļu būtību, funkcijas un elementus - Referāts, uzdevumi, situācijas analīze
Spēj izmantot praktiski nodokļu plānošanas un optimizācijas vispārējus principus un iespējās pasaules ekonomikas globalizācijas apstākļos - Uzdevumi, situācijas analīze, tests
Spēj plānot nodokļus un prognozēt nodokļu uzlikšanas aspektus starptautisko ekonomisko sakaru un Eiropas Savienības mērogā - Uzdevumi, situācijas analīze, tests
Spēj aprēķināt nodokļu maksājumus un izmantot iegūto informāciju ekonomiskajos aprēķinos lēmumu pieņemšanai - Uzdevumi, situācijas analīze, tests
Spēj izmantot praktiskajā komercdarbībā un nodokļu administrēšanā nodokļu plānošanas tiesiskos ierobežojumus, nodokļu administrāciju sadarbības principus - Uzdevumi, situācijas analīze, tests
Priekšzināšanas Nepieciešamas bakalaura līmenī iegūtas zināšanas par nodokļu sistēmām, nodokļu administrāciju un nodokļu aprēķināšanu.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
141.00 129.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]