AAV517 Arhitektoniski telpiskās vides ekoloģija

Kods AAV517
Nosaukums Arhitektoniski telpiskās vides ekoloģija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Sandra Treija
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Vispārējā un cilvēka ekoloģija. Cilvēka dzīves vide. Arhitektūras ekoloģija. Vides ekoloģiskā analīze. Projektu realizācijas seku prognoze. Pilsētu telpiskās vides humanizācija..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir iepazīstināt studentus ar arhitektoniski telpiskās vides ekoloģijas pamatjēdzieniem, problēmām un attīstības koncepcijām, kā arī attīstīt spēju analizēt ekoloģijas pamatproblēmas konkrētas vides attīstībai un argumentēti aizstāvēt viedokli.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja izprast arhitektoniski telpiskās vides ekoloģiskās pamatproblēmas un riska zonas - Seminārs, referāts
Spēja izprast arhitektoniski telpiskās vides attīstības scenārijus un to ekoloģiskās sekas - Kontroldarbs, referāts
Spēja veikt konkrētas telpiskās vides ekoloģiskās situācijas apsekojumu un analīzi - Radošais tests (klauzūra)
Spēja argumentēti publiski diskutēt par pilsētvides ekoloģiskās rekonstrukcijas problēmām - Seminārs
Spēja izprast institucionālās globālās ekoloģiskās pilsētvides kustības virzienus un attīstības tendences - Seminārs
Prasme apliecināt studiju gaitā iegūtās zināšanas par arhitektoniski telpiskās vides ekoloģijas jautājumiem - Eksāmens
Priekšzināšanas Bakalaura un profesionālā arhitekta studiju programmas laikā iegūtās zināšanas obligātajos un specializējošajos priekšmetos

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]