AAV516 Matemātikas metodes un sistēmu teorija

Kods AAV516
Nosaukums Matemātikas metodes un sistēmu teorija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Sandra Treija
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Sistēmpieeja un dināmiskā modelēšana kā līdzekļi telpiskās attīstības un pilsētu plānošanas problēmu risināšanai. Pilsētas struktūras un funkciju matemātiskie modeļi..
Ekistikas principi un dzīves kvalitātes kritēriji arhitektūras telpiskajā projektēšanā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Veicināt arhitektūras maģistra sistēmisko domāšanu un attīstīt prasmi izmantot sitēmu analīzes un modelēšanas metodes praktisko uzdevumu risināšanai arhitektūrā un telpiskajā plānošanā
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēs izskaidrot un attiecināt sistēmiskās domāšanas un sistēmpieejas principus uz telpiskās plānošanas un aphitektūras projektēšanas problēmu risināšanu - zināšanu pārbaude eksāmenā un apgūto prasmju pārbaude laboratorijas darbos
Spēs kombinēt arhitektūras projektēšanu ar sistēmanalīzes metodēm konkrētu uzdevumu risināšanā - Laboratorijas darbs ar sistēmanalīzes pielietojumu un tā salīdzinājums ar tradicionālo projektu.
Spēs apgūt telpisko sistēmu dināmiskās modelēšanas principus un salīdzināšanat tos ar citām projektēšanas metodēm - Mentālā modeļa izstrādāšanas prasme un izskaidrošanas spējas.
Spēs izvēlēties matemātiskās metodes kritēriju un indikātoru veidošanā - Izskaidrošanas prasme kritēriju un indikātoru izmantošanai praktiskajā projektēšanā
Priekšzināšanas Profesionāla arhitekta grāds

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]