AAP655 Pilsētbūvnieciskās pētniecības metodes

Kods AAP655
Nosaukums Pilsētbūvnieciskās pētniecības metodes
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Uģis Bratuškins, Jānis Briņķis
Kredītpunkti 8.0 (12.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Pilsētbūvniecisko un sociālo kategoriju savstarpējā saistība.XX gs.pilsētbūvniecisko teoriju sociālais aspekts.Starpdisciplināro modeļu formēšanās kā sociālo pilsētbūvniecisko procesu pamatojums.Reālās darbības formas kā pamats to arhitektoniski telpiskai organizācijai.Saskarsmes loma pilsētbūvniecisko sistēmu organizācijā.Teritoriju izmantošanas ietekme uz pilsētbūvnieciskajiem procesiem.Socioloģiskie pētījumi pilsētbūvniecībā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt padziļinātas zināšanas par pētniecības metožu pielietojumu arhitektūrā un pilsētbūvniecībā. Apgūt prasmi sistematizēt pētījuma materiālus un autonomi analizēt pētījuma priekšmetu, izmantojot atbilstošas pētniecības metodes konkrētu pētījuma problēmu risināšanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj pretstatīt un salīdzināt dažādas pilsētbūvniecības pētniecības metodes. - Mājas darbi. Seminārs.
Spēj analizēt nozīmīgākos sociāli ekonomisko procesus ietekmi uz telpiskās vides kvalitātēm. - Mājas darbi. Seminārs.
Spēj kritiski izvērtēt plānojuma kompleksu struktūru atbilstību mūsdienu arhitektūras un pilsētbūvniecības prognostikai. - Mājas darbi. Eksāmens.
Spēj patstāvīgi izstrādāt un prezentēt individuālu zinātnisku pētījumu. - Eksāmena darbs. Prezentācija.
Priekšzināšanas Studentam nepieciešamas priekšzināšanas par arhitektūras vēstures un teorijas jautājumiem arhitektūras maģistra līmenī, kā arī iestrādes telpiskās vides pētniecības jomā

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]