AAP654 Arhitektūras un pilsētbūvniecības teorija

Kods AAP654
Nosaukums Arhitektūras un pilsētbūvniecības teorija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Sandra Treija, Jānis Briņķis
Kredītpunkti 7.0 (10.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Pilsētu arhitektūras un plānojuma struktūru telpiskā analīze.Pilsētasapbūves plānojuma elementu analīze - dzīvojamās,ražošanas, sabiedriskā centra,transporta, apzaļojumu un inženiertehnisko tīklu zonu mijiedarbība..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt padziļinātas zināšanas arhitektūras un pilsētbūvniecības teorijā. Apgūt prasmi sistematizēt pētījuma materiālus un autonomi analizēt pētījuma priekšmetu. Izmantot iegūtos inovatīvos secinājumus arhitektūras un pilsētbūvniecības teorijā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj pretstatīt un salīdzināt dažādu arhitektūras un pilsētbūvniecības teorētiskās atziņas. - Mājas darbi. Mājas darbu vērtēšana.
Spēj analizēt nozīmīgāko sociāli ekonomisko procesu ietekmi uz telpiskās vides kvalitātēm. - Mājas darbi. Seminārs.
Spēj kritiski izvērtēt globālo un reģionālo plānojuma kompleksu struktūru atbilstību mūsdienu arhitektūras un pilsētbūvniecības teorijā atzītajiem kanoniem. - Mājas darbi. Seminārs.
Spēj patstāvīgi izstrādāt un prezentēt individuālu zinātnisku pētījumu. - Patstāvīgā darba prezentācija. Eksāmens.
Priekšzināšanas Studentam nepieciešamas priekšzināšanas par arhitektūras vēstures un teorijas jautājumiem arhitektūras maģistra līmenī, kā arī iestrādes telpiskās vides pētniecības jomā

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]