AAP653 Arhitektūras ētika un zinātniskā darba metodika

Kods AAP653
Nosaukums Arhitektūras ētika un zinātniskā darba metodika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Uģis Bratuškins
Kredītpunkti 7.0 (10.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Arhitektūras pedagoģijas jaunākās metodes. Vietējās skolas attīstība un metodiskie principi..
Ētiskie principi attiecībās ar pasūtītāju, kolēģiem un profesionālo vidi. Zinātniskā darba struktūra un metodes. Zinātnisko pētījumu teorētiskie virzieni un izstrādes līmenis arhitektūras zinātnē Latvijā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Spēja orientēties zinātniskās pētniecības un profesionālās darbības ētikas aktualitātēs. Līdzdalība profesionālos semināros un diskusijās. Publikāciju analīze un aizstāvēšana.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izprast ētisko uzstādījumu ietekmi uz arhitekta projektētāja un arhitetka zinātnieka darbu - Seminārs
Spēj organizēt arhitekta un zinātnieka sadarbību sarežģītu projektu izstrādē - Praktiskais darbs, seminārs
Spēj patstāvīgi veikt konkrētas tēmas izpēti arhitektūras ētikas un menedžmenta jomā. - Praktiskā darba analīze un publiskā apspriešana. Eksāmens.
Prezentācijas prasme publiskā diskusijā. - Diskusija
Priekšzināšanas Arhitektūras maģistra grāds.

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]