AAP561 Projektēšanas plānošana, organizācija un menedžments

Kods AAP561
Nosaukums Projektēšanas plānošana, organizācija un menedžments
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Uģis Bratuškins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Arhitekta uzņēmējdarbība,projektēšanas organizēšana un vadība.Projektu izstrādāšanas saskares punkti ar paralēlām projektētāju specialitātēm. Līgumslēdzēju pušu savstarpējās un finansiāli-ekonomiskās attiecības..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sniegt nepieciešamās zināšanas projektēšanas darba plānošanā un vadībā, spējot kontekstuāli risināt organizatoriskos pamatjautājumus ES un citu pasaules reģiona valstu ekonomiskajā telpā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj atšķirt un izskaidrot iemeslus atšķirīgai estētisko un ētisko vērtību uztverei un no tā izrietošajām prasībām projekta sagatavošanas fāzē atšķirīgos ekonomiskajos tirgos. - Seminārs par estētisko vērtību uztveres atšķirīgajām tradīcijām. Eksāmens.
Spēj izskaidrot pasules ilgtspējības politikas attīstības nostādnes un arhitekta lomu tajā. - Diskusija par ilgtspējības idejas attīstību.
Spēj attiecināt projektēšanas procesa problēmas uz atbilstošā reģiona īpatnībām, sociāli-ekonomisko kontekstu, un kombinēt dažādu tradīciju pieredzi estētiski adekvātu mērķu sasniegšanai. - Eksāmens.
Spēj izvēlēties un apvienot nepieciešamos organizatoriskos pasākumus veiksmīgai projektēšanas grupas/organizācijas vadībai. - Izstrādāts praktiskais darbs, kurš liecina par kursa tēmu apguvi un spēju sagatavoto darbu aizstāvēt prezentācijas laikā.
Priekšzināšanas Arhitekta 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijās iegūtās kompetences un prasmes .

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]