AAP559 Reģionālās ainavas ģenēze Latvijā

Kods AAP559
Nosaukums Reģionālās ainavas ģenēze Latvijā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Sandra Treija, Jānis Briņķis, Ieva Miķelsone
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mūsdienu ainavu arhitektūra un tās attīstības pamattendences Latvijā. Pilsētbūvnieciskie, sociālie un funkcionālie priekšnosacījumi ainaviskās vides organizēšanā. Pilsētu un lauku apdzīvoto teritoriju un parku telpiskās organizācijas likumsakarības..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt zināšanas par ainavu arhitektūras galvenajiem uzdevumiem, reģionālās ainavas ģenēzi Latvijā, par ainavu kā reģiona vai teritorijas sistēmu, . Iepazīties ar teritoriju plānojumu un ietekmes uz vidi saistīto stratēģiskā novērtējuma būtību un apgūt tā izstrādāšanas prasmes.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izskaidrot ainavu analīzes pamatprincipus un ekoloģijas pamatlikumus, kā arī veikt ainavas foto fiksāciju. - Diskusijas/praktiskais darbs.
Spēj praktiski izstrādāt novadu vai pagastu teritoriju plānojumus, ietekmi uz vidi stratēģisko novērtējumu un prezentēt projektu. - Praktiskais darbs/prezentācija.
Spēj izvēlēties un orientēties normatīvajā bāzē. - Seminārs/diskusijas.
Spēj salīdzināt un integrēt teorētiskās, kā arī praktiskās atziņas no dažādiem informācijas avotiem. - Seminārs/diskusijas.
Priekšzināšanas Profesionālā arhitekta grāds.

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]