AAP558 Telpisko struktūru reģenerācija un plānošana

Kods AAP558
Nosaukums Telpisko struktūru reģenerācija un plānošana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Uģis Bratuškins, Jānis Briņķis
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Pilsētu un lauku apdzīvoto vietu telpisko struktūru reģenerācijas pamatprincipi. Reģenerācijas galvenie posmi. Teritorijas, apbūves, apkalpes, transporta, apzaļumojumu sistēmas, apbūves kompozīcijas analīze reģenerācijas procesā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Paaugstināt maģistranta pilsētplānotāja kvalifikāciju. Saprast un izskaidrot galvenās teritoriālās plānošanas likumsakarības mūsdienu apdzīvoto vietu grupveida kompleksu arhitektoniski telpisko struktūru mērķtiecīgā attīstībā vienotā Latvijas reģionālās telpas sistēmā, saistītā ar valsts nacionālās attīstības un tautsaimniecības stratēģiju. Saprast un apzināt pilsētbūvniecības attīstības tendenču kopsakarības sasaistē ar valsts ekonomisko attīstību, reģionālās attīstības politiku, nacionālo resursu racionālas un ilgtspējīgas izmantošanas iespējām.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēs attiecināt iegūto izpratni uz apdzīvoto vietu kompleksu reģenerācijas un plānošanas problēmu risinājumiem. - Patstāvīgā darba tēmas izvēles kvalitātīvais vērtējums.
Spēs kombinēt galvenās teritoriālās plānošanas likumsakarības mūsdienās. - Praktiskais darbs.
Spēs diskutēt par dažādām iespējām veidot ilgtspējīgu un sociāli integrētu telpisko vidi. - Vispārējā diskusija.
Spēs izvērtēt pilsētbūvniecības attīstības tendenču kopsakarības sasaistē ar valsts ekonomisko attīstību, reģionālās attīstības politiku, nacionālo resursu racionālas un ilgtspējīgas izmantošanas iespējām. - Patstāvīgā darba prezentācijas novērtētējums – analizētās tēmas satura aptvērums, analīzes dziļums un izpratne.
Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas, kas iegūtas arhitektūras studijās, tajā skaitā apgūtās projektēšanas iemaņas un zināšanas dažādu sociālo programmu integrācijā arhitektūrā. Priekšmeta apguve balstīta uz pilnīgu arhitektūras un pilsētplānošanas procesu pārvaldīšanu, zināšanām arhitektūras tehnoloģijā, teritoriālplānošanas un būvniecības vispārējā likumdošanā. Priekšmeta apguvē tiek apvienotas teorētiskās zināšanas plānošanā ar praktisko iemaņu pilnveidošanu konkrētu uzdevumu risināšanai.

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]