AAP555 Arhitektūras morfoloģija,sintēze un sociālā prognostika

Kods AAP555
Nosaukums Arhitektūras morfoloģija,sintēze un sociālā prognostika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Uģis Bratuškins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Arhitektūra kā sintētiska parādība, sociālo un ekonomisko procesu kontekstā. Sintēzes procesa realizācijas ekonomiskie un organizatoriskie priekšnoteikumi. Arhitektūras un tēlotājmākslas mijiedarbība un sintēze. Postmodernisma nozīme sintēzes jēdziena paplašināšanā. Sociālo procesu loma un pētīšanas metodes. Reģionālā arhitektūra un sintēzes procesa nozīme. Kursa ietvaros izstrādātais zinātniskais darbs sekmē maģistra darba teorētisko līmeni..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Nostiprināt zināšanas par arhitektūru kā sintētisku parādību un tās lomu mūsdienu telpiskās vides veidošanā. Iepazīstināt studentus ar jaunākām tendencēm postmodernās kultūras attīstībā arhitektūrā un tēlotājmākslā. Nostiprināt prasmes sociālo prognožu veidošanā arhitektūrā un pilsētbūvniecībā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izpratne par sociālo metožu izmantošanu un atbilstošu formu veidošanu arhitektūrā. - Publiskā apspriešana.
Spēj izprast telpiskās sintēzes būtību un pielietošanu. - Patstāvīgais darbs.
Spēj novērtēt vides kopīgo kvalitāti un tās realizāciju. - Seminārs/diskusijas.
Spēj analizēt konkrētās vides struktūru un uzbūvi. - Seminārs/diskusijas.
Spēj piedāvāt modeli sociālo prognožu veidošanai. - Patstāvīgā darba prezentācija.
Priekšzināšanas Profesionālā arhitekta grāds.

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]