AAP543 Zemes īpašumu vērtēšana un taksācija

Kods AAP543
Nosaukums Zemes īpašumu vērtēšana un taksācija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Uģis Bratuškins, Jānis Briņķis, Dainis Zemešs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Zemes īpašuma vērtēšanas un taksācijas metodoloģija pārejas periodā un tirgus attiecībām un privātīpašuma tiesībām uz zemi pilsētbūvniecības aspektā. Metodoloģijas pamati, apbūves gabalu kadastrālā vērtība pilsētas plānojuma struktūrā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sniegt zināšanas par nekustamā īpašuma vērtēšanas metodēm. Iepazīstināt studentus ar zemes izmantošanas pilsētbūvnieciskiem veidiem un noteikumiem. Saprast un apzināt nekustāmā īpašuma pilsētbūvniecisko un arhitektoniski telpisko kvalitāšu vērtējumu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj atšķirt pilsētvides attīstības kompleksa parametrus. - Patstāvīgā darba tēmas izvēle.
Spēj izskaidrot zemes īpašumu vietu un lomu pilsētvides attīstībā. - Mājas darbi.
Spēj diskutēt par tirgus ekonomiskajiem aspektiem teritoriālā plānošanā. - Mājas darbi. Seminārs
Spēj integrēt teritoriālo un arhitektoniski telpisko aspektu nekustāmā īpašuma vērtēšanā. - Mājas darbi.
Spēj patstāvīgi izstrādāt un prezentēt individuālu pētījuma darbu. - Ieskaites darbs. Prezentācija
Priekšzināšanas Profesionālā arhitekta grāds.

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]