AAP535 Perspektīvā pilsētbūvniecība Latvijā

Kods AAP535
Nosaukums Perspektīvā pilsētbūvniecība Latvijā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Sandra Treija, Jānis Briņķis, Gunārs Asaris
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Pilsētbuvniecības procesi Latvijā. Rīgas attīstības plāna izveides unceltniecības vadības stratēģijas galvenie posmi. Reģionālie centri, vidējo un mazo pilsētu attīstības perspektīves..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sniegt zināšanas un izpratni par pilsētbūvniecības un teritoriālās plānošanas aktualitātēm Latvijā, tās pilsētās un apdzīvotās vietās. Saprast un apzināt to būtību saistībā ar pilsētbūvnieciskiem, sociāli ekonomiskiem un arhitektoniski telpiskiem aspektiem.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja orientēties pilsētbūvniecības un teritorijplānošanas aktualitātēs Latvijā saistībā ar vispārējiem mūsdienu urbanizācijas un pilsētvides veidošanas procesiem. - Vispārējā diskusija.
Spēja izprast un analītiski pētīt pilsētbūvniecības attīstības tendences Latvijā, ievērojot mūsdienu politiskās, sociāli ekonomiskās un arhitektoniski telpiskās kārtojumu izmaiņas un virzību. - Praktiskais darbs ar kādu no izvēlētām pilsētām.
Spēj pilnvērtīgi, analītiski izvērtēt izvēlētās pilsētas vai apdzīvotās vietas pilsētbūvnieciskās un arhitektoniskās kvalitātes. - Praktiskais darbs.Eksāmens.
Spēja patstāvīgi izstrādāt, pamatot un prezentēt kādu no izvēlētas Latvijas pilsētas vai apdzīvotas vietas attīstības piedāvājumu. - Mājas darbs un projekta piedāvājuma prezentācija.
Priekšzināšanas Bakalaura un arhitekta augstākā līmeņa profesionālo studiju programmu obligātajos priekšmetos iegūtās prasmes.

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]