AAP463 Cilvēka un vides ekoloģija

Kods AAP463
Nosaukums Cilvēka un vides ekoloģija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Sandra Treija
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Cilvēka ekoloģija. Arhitektūra un ekoloģija. Apkārtējās vides piesārņošana. Dabas resursu taupīšana. Siltumnīcas efekts. Dzīves veids un ekoloģija. Urbanizācija un transports. Labdabīga pilsētu un teritoriju plānošana. Ekoloģiskā arhitektūra..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir iepazīstināt studentus ar cilvēka un vides ekoloģijas pamatjēdzieniem, problēmām un attīstības koncepcijām, kā arī attīstīt spēju analizēt ekoloģijas pamatproblēmas konkrētas vides attīstībai un argumentēti aizstāvēt viedokli.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja izprast cilvēka un vides mijiedarbības ekoloģiskās pamatproblēmas - Seminārs, referāts
Spēja izprast dabas pamatresursu nozīmi cilvēces perspektīvajā attīstībā - Seminārs, referāts
Spēja izprast dzīves kvalitātes problemātiku, iedzīvotāju dzīvesveida un dzīves standarta ekoloģiskās sekas - Seminārs
Spēja izprast energoefektivitātes faktora nozīmību arhitektūrā un pilsētplānošanā - Seminārs, referāts
Spēja argumentēti diskutēt par ekoloģiskās arhitektūras, alternatīvo tehnoloģiju un ilgtspējīgo būvmateriālu jautājumiem - Seminārs
Prasme apliecināt studiju gaitā iegūtās zināšanas par cilvēka un vides mijiedarbības ekoloģiskajiem jautājumiem - Eksāmens
Priekšzināšanas Bakalaura studiju programmas laikā iegūtās zināšanas obligātajos un specializējošajos studiju priekšmetos

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]