AAP458 Būvniecības likumdošana un normatīvi

Kods AAP458
Nosaukums Būvniecības likumdošana un normatīvi
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Uģis Bratuškins, Elīna Rožulapa
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Latvijā spēkā esošie lēmumi un noteikumi, kuri nosaka prasības visu veidu teritorijas attiecībās plānošanai un atsevišķu būvju projektēšanas sagatavošanai, projektu izstrādāšanai, to publiskai apspriešanai, kā arī minēto procesu kārtība. Attīstītas plānošanas un būvniecības galvenie darbības principi, mērķi un uzdevumi, to dalībnieki un viņu kompetence, atbildība un tiesības..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sniegt zināšanas un nepieciešamo informāciju par spēkā esošo likumdošanu un normatīvu prasībām teritorijplānošanā, būvniecībā un arhitektūras projektēšanā, to piemērošanu projektu izstrādē un saskaņošanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja izprast teritorijplānošanas un pilsētbūvniecības pamatnostādnes saistībā ar mūsdienu urbanizācijas, sociāli ekonomiskiem un Latvijas Būvnormatīvu prasību jautājumiem. - Seminārveida diskusijas.
Spēja analītiski vērtēt kādu no izvēlēto būvnormatīvu vai noteikumu pilsētveidošanas iespējām projektu izstrādāšanas, apspriešanas un akceptēšanas jautājumos. - Praktiskais darbs, kas uzrāda spēju atrisināt un apzināts uzstādītos mērķus.
Spēs praktiski izmantot dažādus informācijas avotus un normatīvās bāzes. - Praktiskais darbs.
Spēja patstāvīgi izstrādāt un prezentēt izvēlēto pilsētbūvniecisko problemātiku uz katras konkrētās pilsētvides piemēra bāzes. - Mājas darbs. Prezentācija, kas apliecina spēju publiski aizstāvēt un pamatot piedāvātos risinājumus.
Priekšzināšanas Bakalaura studiju programmas priekšmetos iegūtās prasmes.

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]