AAP457 Reģionālā plānošana, pilsētbūvniecība

Kods AAP457
Nosaukums Reģionālā plānošana, pilsētbūvniecība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Sandra Treija, Jānis Briņķis, Edgars Bērziņš
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Pilsētbūvniecības un reģionālās plānošanas vispārējā teorija. Apzīvotovietu struktūras; zonēšanas pamatprincipi. Pilsētu un lauku apdzīvoto vietu arhitektoniskās kompozīcijas pamati, pilsētbūvniecība Latvijā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir sniegt pamatzināšanas urbanoloģijā un rast izpratni par urbanizācijas procesiem, attīstības plānošanas būtību un līdzekļiem tās īstenošanā, paplašinot klasiskās pilsētbūvniecības kursu ar reģionālās plānošanas un pilsētplānošanas prakses aktualitātēm. Mērķa sasniegšanai nepieciešamie uzdevumi ir: iegūt vispusīgas zināšanas ar projektēšanas uzdevumu saistītajās tēmās, - apgūt prasmi izstrādāt projekta priekšlikumu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēs izmantot zināšanas pilsētbūvniecībā saistībā ar mūsdienu urbanizācijas procesiem un telpisko plānošanu. - Seminārs
Spēs prognozēt teritoriju plānošanas satvaru saistībā ar attīstības procesiem Latvijā un citos reģionos. - Patstāvīgais darbs
Spēs izmantot apgūtās plānošanā pielietojamās metodes un iegūtās prasmes Latvijas plānošanas sistēmā. - Patstāvīgais darbs
Spēs atrisināt un pārbaudīt dažādus urbanizācijas teorētiskos aspektus teritoriju attīstības plānošanā kā pamatu dažādas informācijas izpratnei, interpretācijai, lietišķai izmantošanai un kritiskai novērtēšanai. - Praktiskā darba prezentācija/eksāmens
Priekšzināšanas Bakalaura studiju programmas obligātajos priekšmetos iegūtās prasmes.

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]