AAP455 Menedžments un vadības ētika arhitektūras projektēšanā

Kods AAP455
Nosaukums Menedžments un vadības ētika arhitektūras projektēšanā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Uģis Bratuškins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Projektēšanas darba kolektīva vadīšanas principi. Projektēšanas kompleksie saskares punkti ar paralēlām specialitātēm, pasūtītāju un darba izpildītāju..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt pamatzināšanas vispārējā menedžmenta teorijā. Padziļināti iepazīties ar būvprojektēšanas vadības pamatproblēmām un šo problēmu iespējamajiem risinājumiem pasaules praksē. Iegūt prasmes attiecību veidošanai starp projektu pasūtītājiem, arhitektiem un dažāda līmeņa inženierzinātņu speciālistiem – plānošanas, izpildes un pēc-izpildes periodos. Spēt sagatavot sākotnējā līmeņa menedžmenta plānus īstermiņa un ilgtermiņa kontekstā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēs izmantot menedžmenta teorijā apgūtās zināšanas projektēšanas un būvniecības procesa izpratnē, attīstības prognozēšanā un plānošanā. - Eseja par menedžmenta teorijas pamatiem.
Spēs risināt problēmu situācijas komunikācijā ar klientu, medijiem un sabiedrību sociāli – ekonomisko un ētisko aspektu kontekstā. - Diskusija par mārketinga un sabiedrisko attiecību problēmām.
Spēs pārbaudīt sadarbības partneru izvirzīto mērķu izpildamību un, nepieciešamības gadījumā izvirzīt pamatotus un profesionālus iebildumus un ierosinājumus . - Komandu diskusija par arhitekta un arhitektu biroja īstermiņa un ilgtermiņa attīstības stratēģiju.
Spēs sagatavot arhitektu biroja stratēģisko dokumentu pamatpaketi, prognozējot īstermiņa un ilgtermiņa attīstību ES un Latvijas kontekstā, ar šai prognozei atbilstošu taktisko un stratēģisko kompānijas attīstības plānu, mārketinga stratēģijas un pamatelementu pārskatu. - Izstrādāts praktiskais darbs, kurš liecina par kursa tēmu apguvi un spēju sagatavoto darbu aizstāvēt prezentācijas laikā.
Priekšzināšanas Bakalaura studijās iegūtās kompetences un prasmes .

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]