AAP454 Reģionālās ainavas arhitektūra

Kods AAP454
Nosaukums Reģionālās ainavas arhitektūra
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Sandra Treija, Ieva Miķelsone, Alisa Koroļova
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Ainavu arhitektūra-telpiskās vides pilnveidošana.Ainavas,arhitektūras un mākslas mijiedarbība. Ainavu arhitektūras vēsture, attīstības koncepcijas saistība ar citām zinātnēm, tipoloģija, kompozīcijas pamatelementi, pilsētu telpiskās vides apzaļumošanas sistēmas, vides darba drošība, dārzi un parki pilsētu un lauku apdzīvoto vietu arhitektoniski telpiskajā struktūrā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sniegt zināšanas par reģionālās ainavas arhitektūras attīstības vēsturi, mūsdienu pamatnostādnēm un attīstības tendencēm. ainavu arhitektūrā. Iepazīstināt ar ainavas ekologu, dārzu-parku mākslas vēsturisko attīstību, dendroloģijas pamatiem un ainavu kompozīcijas pamatlikumiem, kā arī ar augu valsts dekoratīvajām un bioloģiskajām īpašībām., izprast ainavu arhitektūras būtību.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj praktiski strādāt ar dažādiem informācijas avotiem un normatīvo bāzi. - Praktiskais darbs.
Spēj orientēties dārzu-parku mākslas vēsturiskajā attīstībā, ainavu tipoloģijā un ekoloģijā. - Semināra diskusijas.
Spēj analizēt, ainavas, arhitektūras un mākslas mijiedarbību, izstrādāt projektus ainavas arhitektūrā. - Individuāls praktiskais darbs.Eksāmens.
Spēj prezentēt individuāli izstrādātu darbu. - Praktiskā darba prezentācija.
Priekšzināšanas Apgūta bakalaura studiju programma.

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RAGA0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lekt. I.Miķelsone Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-433 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. Lekt. I.Miķelsone, Zin.asist. A.Koroļova Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-308 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
2019/2020 gada rudens semestris
RABA0 4. kurss, 2+1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. I.Miķelsone Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]