AAP353 Telpas projektēšana un dizains

Kods AAP353
Nosaukums Telpas projektēšana un dizains
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Uģis Bratuškins, Marts Švēde, Ieva Miķelsone
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Telpas loma sociālo procesu diferenciācijā. Telpas veidošanas pamatprincipi. Raksturīgākie interjera tipi un telpiskās organizācijas īpatnības, iekārtas gabarīti un formu dizains. Dekoratīvie elementi, priekšmetiskās un telpiskās vides elementu mijiedarbība. Cilvēka, darba un vides aizsardzība būvnormtīvos..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sniegt pamatzināšanas par konteksta jēdzienu arhitektūrā, telpas veidošanas – plānošanas teorētiskajiem pamatprincipiem, tās lomu sociālo procesu diferenciācijā. Iepazīstināt studentus ar : priekšmetiskās un un telpiskās vides elementu mijiedarbību; stila jēdzienu un tā izpausmēm telpiskajā vidē; Latvijas un Eiropas Savienības būvnormatīvo bāzi.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izprast interjera – eksterjera arhitektoniski telpisko ideju. - Semināra diskusijas.Eksāmens.
Spēj analītiski izvērtēt esošo telpisko situāciju, tās organizāciju, vides dizaina elementus. - Mājas darbs, seminārs, eksāmens.
Spēj praktiski strādāt ar Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo bāzi. - Praktiskais darbs.
Spēj formulēt, attēlot idejas iecerētajai telpas stilistiskajai koncepcijai un funkcijai. - Praktiskais darbs, kas liecina par spēju atrisināt uzdevumu.Eksāmens.
Spēj patstāvīgi izstrādāt un prezentēt individuāla pētījuma darbu. - Mājas darbs, prezentācija.
Priekšzināšanas Bakalaura studiju programmas obligātajos priekšmetos iegūtās prasmes.

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RWCH0 3. kurss, 2+1 grupa
2 Lekc.; Lab.d. I.Miķelsone, M.Švēde Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-117 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
2 Lekc.; Lab.d. I.Miķelsone Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-207 4 08.15 - 09.50 * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]