AAP306 Ārtelpas detaļiekārtas

Kods AAP306
Nosaukums Ārtelpas detaļiekārtas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Sandra Treija, Alisa Koroļova, Ieva Miķelsone
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Ārtelpas arhitektūras formu projektēšanas specifika, konteksts ar apkārtējo vidi, saistība ar zaļo arhitektūru. Stilistika, izteiksme, piemēri..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sniegt pamatzināšanas par ārtelpas detaļiekārtu nozīmi, risinot publiskās ārtelpas funkcionālos, estētiskos, ergonomiskos, mākslinieciskos, dizaina jautājumus. Iepazīstināt studentus ar telpiskās vides uztveres specifiku, jēdzieniem „arhitektūras semantika” un „semantiskā informācija”. Izprast: ekoloģisko pieeju ārtelpas detaļiekārtu projektēšanā; fotofiksāciju kā esošās situācijas analīzes metodi; normatīvās bāzes nozīmi.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj analizēt un formulēt ārtelpas detaļiekārtu nozīmi daudzveidīgajā telpiskajā vidē. - Semināra diskusijas.
Spēj grafiski attēlot, klasificēt, veikt fotofiksāciju, aprakstīt ārtelpas detaļiekārtas. - Individuāls darbs.
Spēj praktiski strādāt ar dažādiem informācijas avotiem un pielietot Latvijas un Eiropas Savienības būvnormatīvo bāzi. - Praktiskais darbs.
Spēj izprast ārtelpas detaļiekārtu savstarpējo mijiedarbību, ergonomikas nozīmi to izveidē. - Praktiskais darbs, kas liecina par spēju atrisināt uzdevumu.
Spēj patstāvīgi izstrādāt un prezentēt individuāli izstrādātu projektu – pētījuma darbu. - Mājas darbs; prezentācija.
Priekšzināšanas Bakalaura studiju programmas obligātajos priekšmetos iegūtas prasmes.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RAGA0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors I.Miķelsone Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-433 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2020/2021 gada rudens semestris
RABA0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors A.Koroļova Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-115 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]